Financiele centralisatie versus financiele decentralisatie

Financiele decentralisatie zorgt voor efficiënte en transparantie

Financiele centralisatie zorgt voor bureaucratie, chaos en corruptie

We lezen in DWT van 02-01-2014: “Overheidsfinanciën altijd chaotisch geweest”.
Juist daarom werd in 1998 besloten te starten met het DLGP om de regering in staat te stellen in Suriname de financiele decentralisatie door te voeren. D.i. inmiddels door implementatie van het DLGP-I (2003-2008) en DLGP-II (2009-2014) al een feit. En wat zien we gebeuren, dat de centrale overheid bij het zoeken naar oplossingen om aan de chaotische toestanden van overheidsfinanciën een eind te maken geen enkele poging doet, te kijken naar de moderne financiele systemen, die in de financiele administratie van de districten zorgen voor efficient, effectief en transparant begroting en financieel beheer. Echt om ervan te leren.

Financiele decentralisatie zorgt voor efficiënte en transparantie

Het feit alleen dat de financiele administratie verspreid is over 10 districtsoverheden met een uniforme en moderne vorm van administratievoering in een financieel software (OpenErp), zorgt voor efficiënte en transparantie, waardoor corruptie en bureaucratie weinig kans hebben het financieel gebeuren op districts niveau te infecteren.

De districten beschikken over een moderne en soepele districtscomptabele regels,  unieke controle mechanismen zoals de digitale Interne Controle via het DLGP Wide Area Net Work, die inkijkt in de financiele administratie van de Afdeling Districtsfinancien van de districten. Uniek is ook de  kwartaalsgewijze verantwoording van de financiele middelen aan het Ministerie van R.O. en Financien middels bestedingsplannen. Dit zorgt voor een model waar transparantie hoog staat genoteerd en bureaucratie tot het minimum is gereduceerd.

Clad en Rekenkamer blijven onverkort hun controlebevoegdheden handhaven. De Interne controle van het Ministerie van R.O. functioneert als externe controle voor de afdelingen Districtsfinancien. De bevolking is er ook met zijn neus er boven op, en niet te vergeten de verantwoording aan de Districtsraad en de controle vanuit de Districtsraad.

De financiele decentralisatie is al in praktijk. Bij grote werken worden declaraties van aannemers via een beamer op grootscherm in het openbaar behandeld, en na te zijn goed bevonden zelfs mogelijk is de betaling met een druk op de knop via het systeem van electronic banking te doen plaats vinden. Districten zijn veel verder dan de ministeries, die verroest zijn in bepaalde systemen, die uit de tijd zijn.

Financiele centralisatie zorgt voor bureaucratie, chaos en corruptie

Het Ministerie van Financien laat de IDB per 21 juni 2012 weten “the reforming of Public Financial Management System” (PFM) in te voeren. Als een van de objectives is daarbij opgegeven “to implement an efficient bank accounting system, the TSA (Treasury Single Account), hetgeen betekent dat alle IDB-middelen voor de financiering van de diverse projecten bij de ministeries zullen worden weggehaald voor transfer naar “the General Project Account” bij de CBvS. Alle ministers worden geïnformeerd over deze, wat genoemd werd, “ordening en betere monitoring in de structuur van Overheidsbankrekeningen, met de mededeling, dat alle bankrekeningen worden samengevoegd tot een rekening (Treasury Single Account), en de vakministeries hebben GEEN tekeningbevoegdheid meer, en in het verlengde hiervan, dus, hebben ook de Directeuren van de projecten, die door IDB (e.a.) worden gefinancierd, GEEN tekeningbevoegdheid. Zij moeten de betaalstukken voor “Direct Payment” aanbieden aan het ministerie van Financien voor uitbetalingen, die de betaaldocumenten doorschuift naar de CBvS. Deze absolute vorm van financiele centralisatie bleek funest te zijn, want vanaf toen staan de kranten vol van te late betalingen aan de leveranciers van diensten en goederen.

Financiele decentralisatie Programma als eerste geslachtofferd door Regeringsmaatregel tot financiele centralisatie
Eerste slachtoffer was Het DLGP-projectbureau, dat vleugellam werd geslagen, omdat water, electra, ADSL en de kosten van het Wide Area Net Work niet langer konden worden betaald (DWT 26-02-2013). Juist het projectbureau, dat namens de Regering belast is met de realisatie van de financiele Decentralisatie wordt getroffen door het proces om de districten hun eigen districtsfonds te geven, hun zelfstandigheid te geven m.b.t. begroting en financieel beheer, om hun in staat te stellen eigen inkomsten te genereren te ontregelen.
Het proces gaat evenwel ‘nog’ door, omdat de Districtscommissarissen de maandelijkse kosten van het DLGP –kantoor hebben overgenomen. Het Projectbureau kon geen counterpart middelen (SRDs) meer trekken. Betalingen aan leveranciers van goederen en aannemers werden niet meer op tijd betaald. Dit heeft ertoe geleid, dat bij de oplevering van het DLGP in maart 2014 niet alle projecten zullen zijn gerealiseerd.
De meningen zijn verdeeld
Vice-President in Times 21-02-2013: “Administratieve rompslomp oorzaak te late uitbetalingen, ondanks de regering voldoende middelen heeft haar maandelijkse verplichtingen na te komen. Drukdoende problemen tot het verleden laten behoren”. Niet gelukt.
Volgens Flashrapport van de departementale commissie Financiën in De Nationale Assemblee (DNA) is er niets aan de hand. Financieel-economisch en monetair bezien, zegt Commissievoorzitter Amzad Abdoel, dat de financiele positie van het land op dit moment er goed en positief uit ziet (DWT online 29/07/2013)
Asabina: De regering is in ernstige financiele problemen. Middelen gebruikt in consumptieve sfeer:
(GFC Nieuws 20-08-2013).
Ex-minister Boedhoe: “Er is geen reden tot pessimisme over de Surinaamse economie. Zeker voor de langer termijn ziet het er nog goed uit (Waterkant.Net 22-08-2013). Niets gezegd over de korte termijn problemen. Vooral m.b.t. gebrek aan ‘cash flow’.
Star Nieuws 24-08-2013 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/18857
Enkele departementen zijn echt ‘skeer’, schrijft Star Nieuws. De Nationale Assemblee (DNA) komt dinsdag 26 augustus (morgen dus) in huishoudelijke vergadering bijeen i.v.m. vooronderzoek van de dertien suppletoire begrotingen. Sommige ministeries hebben het extra geld hard nodig om salarissen in september uit te kunnen betalen.
DNA -Commissie ( Star Nieuws 20-07-2013) vindt: “nodig totale vernieuwing van de staatsbegroting (begroting van de ministeries), hoofddoel is om te komen tot een efficiëntere opstelling met een betere uitvoeringscapaciteit binnen de ministeries, comptabiliteitswet dateert uit de koloniale periode, begroting is niet gericht op controle van de uitgaven, is niet.
En vandaag in DWT van 02-01-2014: “Overheidsfinanciën altijd een chaos geweest”

Oplossingen
DNA en Regering zouden het goed aan doen niet voorbij te gaan aan de oplossingen, die voor een belangrijk deel zitten in de financiele decentralisatie. Gekeken kan worden in de regio, met name de Latijn -Amerikaanse landen, maar ook naar de programma’s van de Wereldbank, IDB, OAS, UNDP, de EU, alsook naar landen als USA, die ter wille van efficiëntie en effectief bestuur zoveel mogelijk zaken afstoten naar de lokale overheden met eigen inkomsten en uitgaven, waarbij de bevolkingsparticipatie een voorname rol in speelt. Een model waarin centrale overheden een sterke partner vinden om samen in de context van complementair bestuur veel meer voor de bevolking te kunnen bereiken. In feite wat DLGP in Suriname aan het realiseren is, alleen, het besef daarvan dringt nog steeds niet door tot de centrale autoriteiten.

DLGP en de unieke visie
Suriname kampt – evenals vele ontwikkelingslanden, maar ook ontwikkelde landen – met een fiscale crisis. Zelfs de Verenigde Staten van Amerika maakt de ernstigste fiscale crisis na de Tweede Wereldoorlog door. Hetzelfde geldt voor Nederland en andere Europese landen. Internationale oriëntatie leert, dat de methode van “budget cuts and taxes increase” achterhaald is. Regeringen zijn niet langer in staat daarop beleid en strategie te baseren ter oplossing van de vraagstukken, waarmee de burgers zitten. Programma’s en begrotingscijfers doorhalen, belastingen verhogen, schulden maken zijn schering en inslag in een poging om enigszins tegemoet te komen aan de kwaliteit van het leven van de burgers en het hoofd te bieden aan de financiering van de nationale economie. Dit betekent o.a. dat de burgers meer moeten betalen om minder te ontvangen; erger nog, weten de burgers wel waarvoor ze betalen? Er is een constante druk en spanning op vele fronten tussen regeringen en burgers.
In de V.S. hebben enkele lagere overheden (staten en steden) met succes geëxperimenteerd met het verlaten van de achterhaalde visie en het toepassen van de ‘open begrotingsvisie’, c.q. invoering van het model van de ‘Outcome Budget’, die niet langer wordt ontwikkeld op basis van de begrotingscijfers en begrotingsstructuren van voorgaande jaren (The Price of Government, David Osborne and Peter Hutchinson). Bij het ontwerpen van het DLGP moest van deze visie worden uitgegaan, omdat wegens constante begrotingstekorten in Suriname de fiscale decentralisatie anders geen kans van slagen zou hebben gehad. Vandaar dat de regering koos voor de financiële decentralisatie, institutionele versterking van het districtsapparaat en participatie van de burgers op gestructureerde wijze (Lees FB -Groep Doc 5. Handvat Districtsbestuur 15-02-2013 blz, 95.
Lijnrecht hierover staan de maatregelen als hierboven behandeld (TSA), die alle staatsmiddelen concentreren binnen het centraal bestuur op een bankrekening, onder beheer van een persoon of kleine groep van personen (autoriteiten). Kan niet, mag niet. Veiliger is, wat al lang een uitgemaakte zaak is, de spreiding, zowel horizontaal als verticaal met autonome taken en bevoegdheden, dus wat DLGP doet, en waar beleidsmakers steeds aan voorbijgaan!

'Overheidsfinancien altijd chaotisch geweest' DWT 020114

Comments are closed.