Geen financiering voor districtsplannen en districtsbegrotingen in de begroting van 2014

Evenals voorgaande jaren zijn er geen begrotingsposten transparant gemaakt in de begrotingen van de ministeries ter financiering van de DISTRICTSBEGROTINGEN EN DISTRICTSPLANNEN, RESSORTPLANNEN EN RESSORTBEGROTINGEN, d.w.z, projecten en plannen vanuit de ‘roots’ via gehouden hoorzittingen zullen niet uitgevoerd kunnen worden. Art. 54 Lid 2 Wet Regionale Organen (WRO): De districtsbegroting wordt ingericht volgens de richtlijnen, gegeven door de Minister van R.O. en Financien, en wel zodanig dat daarin duidelijk blijkt onder welk directoraat de opgebrachte posten ressorteren. De staatsbegroting 2014 voldoet hieraan niet. Het enige Ministerie, dat in haar begroting alle 10 districten als beleidsmaatregel heeft opgebracht is het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Art. 4 van de Interimwet Financiele Decentralisatie bepaalt, dat de tekorten op de districtsbegrotingen ingebed worden in de begroting van MinRo. Wat vinden we in de begroting van R.O.?:

Apparaatskosten SRD 117.840.000,- (hierin zitten personele lasten ad SRD 109.440.000 voor de 2.897 ambtenaren, die het ministerie telt). Beleidsmaatregelen, belopen een bedrag van SRD  70.713.000. De 10 districten ontvangen hieruit SRD 20.000.000 als volgt: Wanica, Para, Paramaribo zuidwest,  Commewijne, Marowijne en Nickerie, elk SRD 1.500.000. Paramaribo noordoost SRD 3.000.000, Sipaliwini SRD 5000.000,- (elk der bestuursressorten SRD 1.000.000) en de districten Coronie, Saramacca en Brokopondo elk SRD 1.000.000,-

De districten hebben hun districtsbegroting bij de Regering ingediend met een totaal bedrag van  bijkans                SRD 1000.000.000,- (1 miljard SRD). De door de districten ontvangen bedragen zijn meer voor apparaatskosten en voor enkele kleine onderhoudswerkzaamheden. Uit deze analyse blijkt, dat het Min v. R.O. geen districtsbegrotingen/districtsplannen financieert. De minister van R.O. betreurt dit. Zijn inspanning om een aparte begrotingspost voor de financiering van de ‘regionale ontwikkeling’ op te brengen, heeft niet mogen baten. Het Ministerie van R.O. is geclusterd tussen de ‘beheer ministeries en niet bij ‘ontwikkelingsministeries. De Minister zegt, dat de fondsen om de regio te ontwikkeling moeten gezocht worden in de begroting van de overige/andere ministeries.

In de begrotingen van de overige ministeries zijn er ook geen aanwijsbare begrotingsposten voor de financiering van de regionale ontwikkeling, waarvoor de districten conform art. 54 Lid 2 WRO hun begrotingen hebben opgemaakt en de Regering aangeboden. Dus, evenals voorgaande jaren, hoeven de DR’s en de RR’s niet te verwachten dat de door hen opgebrachte projecten zullen worden uitgevoerd.

Interessant zou worden om deze discussie in DNA te voeren tijdens de begrotingsbehandeling. Mooi zou zijn als er DNA-leden zouden durven om DNA te vragen voor de districten een redelijk en billijk deel van de publieke fondsen af te zonderen, zoals de Grondwet in art.165 voorschrijft: “De financiele voorschriften van de districten en de ressorten worden bij wet vastgesteld; zij beogen onder meer ‘redelijke en billijke’ toebedeling van publieke fondsen in de districten te bevorderen”. Op een totale staatsbegroting 2014 van bijkans 7 miljard SRD zou bijvoorbeeld SRD 1 miljard, zoals door de districten aangevraagd, zeker redelijk en billijk worden genoemd. De toezegging van de president de sociale sector drastisch aan te pakken door meer middelen uit de begroting daarvoor uit te trekken, zou op deze manier zeker te rechtvaardigen zijn.

Hoe zou dit begrotingstechnisch ‘alsnog’ ingevuld kunnen worden?

De oplossing zit in art. 1 van WRO, waarin bepaald is, dat de districten voor de sociaal-economische ontwikkeling van hun district in hun districtsplan beleidsopties moeten opnemen, die de volgende voorzieningen inhouden: natuurlijk milieu en woon en leefklimaat, civieltechnische infrastructuur, agrarische en Industriele ontwikkeling, nutsbedrijven, onderwijs, cultuur en sport, medische en sociale zorg. Daarnaast draagt art. 47 WRO de Districtsbesturen op enkele taken, die aan bepaalde ministeries behoren, zoals, openbare gezondheidszorg, brandpreventie, calamiteiten en rampen, zonder daarvoor middelen ter beschikking van de stellen.

DNA zou bij mondelinge Akte van Wijziging van de reeds ingediende begroting 2014 een deel van deze bedragen die onzichtbaar in de begrotingen van de desbetreffende ministeries zitten, een redelijk en billijk deel zichtbaar kunnen maken voor de districten, met de bepaling, dat de op deze wijze aan de districtsfondsen toebedeelde publieke fondsen, de Districtsbesturen in overleg met de respectieve ministeries moeten besteden. Mogelijk dat de DC’s, de DR’s en RR’s deze zaak nu reeds bij de President en de Voorzitter van DNA aan de orde stellen. Zoniet, dan moeten ze maar niet klagen, dat ze wegens gebrek aan middelen hun wettelijke taken niet kunnen vervullen.

Lees ook DWT 20-02-2014: Districten willen samen een (1) miljard SRD

Districten willen samen ruim een miljard SRD-DWT

Comments

Geen financiering voor districtsplannen en districtsbegrotingen in de begroting van 2014 — 1 Comment

 1. Errol Sahebali en Sharia Ahmadali vinden dit leuk.
  Basharat Ahmadali Personen die dit leuk vinden: Roy Sahebali, Mahender Pershad, Soesma Totasingh en 8 anderen vinden dit leuk.

  Goede vriendVrienden
  Sharia Ahmadali
  56 gemeenschappelijke vrienden

  VriendVrienden
  Boyke Ramdhani
  26 gemeenschappelijke vrienden

  VriendVrienden
  Anand Handlezer
  5 gemeenschappelijke vrienden

  VriendVrienden
  Roy Sahebali
  26 gemeenschappelijke vrienden

  VriendVrienden
  Ctdzuidwest RO
  52 gemeenschappelijke vrienden

  VriendVrienden
  Mahender Pershad
  84 gemeenschappelijke vrienden
  13 uur geleden · Vind ik leuk
  Sranang Oema Ik krijg het gevoel dat er een concurrentie strijd is tussen deskundigen onderling ( niet alle neusen wijzen naar eenrichting ) en politiek Suriname ( de politieke groepen). Het besef dat het gaat om ontwikkeling van het land met als gevolg een welvarend gemeenschap is zoek. EIGENBELANG ja daar streeft iedereen naar je komt er niet onderuit, maar de manier hoe en ten koste van wie daar moet opgelet worden. Het zal toch mooi wezen als in de geschiedenis boeken de naam van een individu of een groep wordt vermeld die een bijdrage heeft geleverd aan de opbouw van ons gelief Suriname of ben ik een dromer. Nou ik ben in ieder geval begonnen om uit de viseuse cirkel te stappen en met mij anderen. Laten de deskundigen ook niet moeilijk doen met het doorgeven van info gespekt met moeilijke woorden ( de intellect voor de intellectuelen ), maar ook de eenvoudig mens lees wel eens een stuk.
  11 uur geleden · Vind ik leuk · 1
  Ctdnoordoost Ro Sranang Oema: Het is helemaal begrijpelijk dat het zo gezien wordt. Het decentralisatie proces is een dynamisch proces. Het gaat allemaal om decentraliseren van taken en bevoegdheden. Als nieuwe afdeling binnen het systheem maken we het van dichtbij mee. Dit proces wordt natuurlijk begeleidt door P.I.U door middel van trainingen en voorstellen voor werksysthemen binnen het geheel. Maar mischien is het goed dat andere externe onafhankelijke overheids instantie’s de praktische loop van het geheel op de werkvloer ook gaan controleren. Dit aan de hand van alle aanwezige praktische systhemen welke efficient werken en of gewerkt hebben rekening houdende met formeele zaken die wettelijk vastgelegd zijn. En natuurlijk dat alle schakels binnen het geheel de volledige acceptatie mogen genieten. Gedeeltelijke decentralisatie heeft geen zin. Binnen de lokale overheid moeten de taken en bevoegdheden ook niet gecentraliseerd gaan worden. Want dat gaat ook niet efficient werken. De taken en bevoegdheden moeten onder de juiste schakels vallen binnen het geheel om een stukje efficientie te krijgen binnen het werk. Als functionaris binnen de overheid moet het gedeelte waarover je de leiding hebt volledig gefacciliteerd, volledig bemenst, volledig geaccepteerd en natuurlijk moet je ook een budget hebben op de begroting welke praktisch doorwerkt naar een efficiente uitvoering.
  7 uur geleden · Vind ik leuk