Stichting Instituut Bevordering Vitale Samenleving, afgekort IBVS

29-11-2-15

WAAROM?

De omstandigheden met de constatering, dat het in 40 jaar niet is gelukt SURINAME en het WELZIJN van de bevolking op een voetstuk te plaatsen, het verouderd model van bestuursvoering en gelet op de trend in de wereld, moet in de komende 40 jaar ANDERS gehandeld worden om het alsnog te bereiken: een modern innovatief bestuur en een vitale samenleving.

WAT WAS MIJN SREFIDENSI BOODSCHAP OP 25-11-2015

SURINAME 40 JAAR ZELFSTANDIG…een LAND met zoveel MOOIs, natuurschoon, met prachtig flora en fauna…..een Land met volop ruimte en kansen voor iedereen, ….. een Land, dat RESPECT afdwingt…..het Land, dat ons onderdak, voedsel, gezondheid, rijkdom, welzijn en letterlijk zuurstof geeft. ..het Land dat niet de waardering ontvangt dat het zou moeten krijgen, integendeel teveel klappen te verduren krijgt en des ondanks als moeder aarde ons (nog) niet afstraft….. MOETEN we vandaag niet afspreken te werken aan ons eigen trots, een Land met een VITALE samenleving. waarin er vrede, liefde en harmonie heerst in evenwicht met de natuur. Een fijne bezinningrijke srefidensi dag toegewenst.
Laten we luisteren naar Sharda Ahmadali-Doekhie. Een pracht van een lied dat Suriname de plek geeft waar wij trots op mogen zijn.

DUS, ANDERS DOEN, MAAR HOE EN WAT ANDERS!

26-11-2015: VANDAAG IS “DAG 1” VAN DE KOMENDE 40 JAAR. MIJN STATEMENT OP PERSOONLIJKE TITEL:
Iedereen is er over eens dat het in de afgelopen 40 jaar niet is gelukt om SURINAME en het WELZIJN VAN HET VOLK op een voetstuk te plaatsen. Haast iedereen heeft het pracht en praal van HET LAND via mooie videos en prachtige patriottische zang en muziek bewonderd. Ook kan rustig gesteld worden, dat het Land niet die behandeling krijgt, dat het verdient. ook is de roep groot om in de komende jaren ANDERS te toen. Maar hoe anders? Want we roepen al 40 jaar om de eenheid en harmonie, ontwikkeling en nog maals ontwikkeling en voor de vestiging van een WELZIJNSAMENLEVING. Alles is heel goed beschreven en grondwettelijk opgedragen in de grondwet, de uitvoeringswetten, in het Ontwikkelngsplan 2012-2016, in de Jaarrede en de Regeringsverklaring van President voor 2015-2020. Hoe en Wat Anders, gaan we kritisch volgen en begeleiden. Volg mijn posts in FB page Decentralisatie Suriname, FB groep Decentralisatie en mijn Blogartikelen en producties op mijn website www.basahmadali.nl/blog; alsook de publicaties op: LinkedIn https://www.linkedin.com/pub/basharat-ahmadali/28/81/6b3

WAT VALT TE VERWACHTEN?

U kunt activiteiten en samenwerkingsverbanden verwachten van mijn instituten, t.w. (i) SURINAME Local Government en Strategisch Piblic Management Instituut (SLGI) en (ii) de op 9 juli 2014 opgerichte Stichting Instituut Bevordering Vitale Samenleving, afgekort IBVS.
Doelstelling SLGI: https://basahmadali.nl/?cat=9

DE DOELSTELLINGEN VAN DE IBVS

1. het bevorderen van een andere rol van de overheid door decentralisatie van bestuur en regelgeving naar een nieuwe verhouding tussen de overheid, markt en samenleving;
2. het ondersteunen in ruimste zin des woords van een vitale Surinaamse samenleving, die bruist van energie en initiatieven van burgers en maatschappelijke organisaties en daarbij gebruik te maken van de creativiteit van de bevolking, gericht op het algemeen welzijn van alle Surinamers nu en in de toekomst om zoveel mogelijk op eigen kracht deel te blijven nemen aan het maatschappelijk verkeer.
De overheid zal op weg geholpen worden om samen met gerenommeerde experts (lokaal en internationeel) om te komen tot de juiste formulering van bijvoorbeeld wat die welzijnsamenleving inhoudt en de daarbij vereiste toepassingen.
Het moet ANDERS, TOTAAL ANDERS. DE OPROEP IS DUIDELIJK!, MAAR IS DE “ROEPING” ER OOK?
Dank aan een ieder, die zo goed heeft gereageerd op mijn SREFIDENSI BOODSCHAP, ondersteund door die mooie videobeelden, liederen en woorden van bemoediging.
DWT EN TIMES OF SURINAME 26-11-2015

DE DOELSTELLING KUNNEN WORDEN BEREIKT DOOR:

1. het aanreiken van tools van complementair bestuur en de tools voor de overstap naar de trend van Nieuw Strategisch Public Management’ (NPM) in een tijd, die veranderingen, hervormingen, innovatie, transitie en transformatie vereist om langs de weg van waarachtige criteria meer prestatiegericht en prestatieverhogend te werken, zodanig, dat op korte, middenlange en lange termijn, efficiëntie en kostenverlaging de samenwerking aantrekkelijk maken voor een vitale samenleving.
2. het aanbieden van integrale diensten op het terrein van arbeidsmobiliteit, opleiding, onderwijs, kennisdeling en advies aan het openbaar bestuur, alsmede dienstverlening in de publieke –en semi-publieke sector;
3. de overheid en het maatschappelijk middenveld te ondersteunen met het op maat bieden van dan wel helpen uitwerken van visie –en strategie ontwikkeling, team ontwikkeling, taal en cultuur en cultuurverandering, strategisch management en leiderschap, human resource management, coaching, overheidsontwikkelingsmodel, onderzoekingen, leggen van verbindingen ter verkrijging van optimale resultaten;
4. het aanreiken van verzamelde ideeën en handvaten voor sociaal entrepreneurschap in public en non-profit organisaties ter ontwikkeling en implementatie van plannen, projecten en programma’s, rekening houdend met de razendsnelle en continue mondiale sociaal-economische, en technologische ontwikkelingen en veranderingen, en de daarbij veranderende opvattingen over de verhoudingen tussen de publieke sector, de private sector en de non-profit sector (de civil society), inspelend op de merkbare trend, dat burgers en organisaties zich in ruime mate betrokken voelen bij de publieke zaak en durven verantwoordelijkheid en risico’s te nemen; er worden door de stichting geen ideologische of partijpolitieke criteria gehanteerd. De ideeën worden slechts geselecteerd op praktische haalbaarheid, en getoetst aan algemene fatsoensnormen en de Surinaamse grondwet;
5. te bevorderen dat de overheid steeds meer moet loslaten en meer vertrouwen moet gaan stellen in initiatieven van burgers, die slim, innovatief en ondernemend zijn maatschappelijke vernieuwingen tot stand te brengen, een ontwikkeling, die moet leiden tot het nieuwe model governance, en dat is: “governance without governance”. In de oude situatie bepaalt de overheid hoeveel inspraak burgers mogen hebben. In de nieuwe situatie maakt de overheid een bewuste keuze welke rol zij wil spelen bij initiatieven die in de samenleving ontstaan, en dat je als overheid initiatieven volledig loslaat, dan wel een bewuste keuze maakt burger initiatief te omarmen en reguleren als dat echt nodig is;
6. het samenwerken met andere organisaties in binnen en buitenland die geheel of gedeeltelijk dezelfde belangen dienen. Deze samenwerking kan de vorm aannemen van het uitwisselen van informatie, ter beschikking stellen van deskundigen, dan wel het verlenen of ontvangen van financiële steun. Ook zal ter verwerkelijking van bovenstaande doelstellingen samenwerking gezocht worden met diverse instanties en publiciteitsmedia;
7. het inbrengen in de stichting van nationale en internationale expertise van veertig jaar, netwerk van lokale deskundigen, en betrekkingen met internationale organisaties, specifiek op het gebied van openbaar bestuur, overall project management naar internationale standaarden in decentralisatie van wet en regelgeving, institutionele versterking van locale overheden, alsmede projectontwikkeling voor het welzijn van de samenleving;
8. het verrichten van al hetgeen, dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

DE DOCUMENTEN VAN IBVS

1. Akte oprichting IBVS

2. Stichtingenregister

3. Benoemingsbesluit IBVS shifa

Comments are closed.