Bas Ahmadali: De roots van decentralisatie in Suriname liggen in Saramacca

Toespraak in Saramacca op 08 mei 2014 bij de start van het decentralisatie proefproject Falweg in Saramacca Bestuursbevoegdheden moeten naar de plaatselijke bevolking

De roots van Decentralisatie liggen in Saramacca.

Saramacca heeft getoond in de periode 1979-1989 het district experimenteel te beheren, besturen en te ontwikkelen via het model van een Districtsoverheid. Ik wist als (toenmalige) Districtscommissaris, (i) het districtsapparaat te versterken door alle beschikbaar materiaal en materieel in goede staat te brengen en te houden, (ii) alle ministeriele afdelingen in het district onder mijn gezag te krijgen zonder te tornen aan ministeriele verantwoordelijkheden, de gelederen te sluiten, en te gaan voor een districtsapparaat en niet een (per ministerie) versplinterd apparaat, (iii) goede betrekking te onderhouden met mijn staf en personeel, eerst moeizaam, maar gaandeweg goed op dreef, (iv) goede betrekkingen te onderhouden met de burgers, en dorpsbewoners (marrons en inheemsen), alsook met alle groeperingen van welke aard dan ook, door hun in de dorpsbesturen op ressortniveau structureel te betrekken, (v) door gericht beleid te maken m.b.t. sport, spel en culturele activiteiten en – uitwisseling om het volk in harmonie aan elkaar te binden, (v) zich te verheffen boven alle (politieke) partijen en individuele belangen met voorop het districtsbelang, waarin geïntegreerd het belang van een ieder terug te vinden was (knap lastig, maar wel te doen, ook al is de DC bestempeld is met een politieke kleur). Drie acties waren direct raak!. Ook herkenbaar in het DLGP waar ik v.a. 1998 leiding aan geef: de eerste was intern gericht, de tweede was naar de regering toe gericht en de derde was volksgericht:

A) versterking van het apparaat om bij benadering als districtsoverheid te kunnen opereren met een eigen radiostation Radio Boskopu voor een goede communicatie met het volk, een eigen Crash Technisch (A-)Team o.l.v. Baas Panday,

B) om te shoppen naar projecten in de begrotingen van diverse ministeries, deze op een blauw bord onder de grote boom van het Monumentenplein van Saramacca op te nemen per ministerie, per project, het geraamd bedrag (zoals dat tegenwoordig in MsProject computer management programma toegaat) tot een bedrag van NF 25 miljoen, welk bord t.o.v. het volk en de regering door de toenmalige Regeringsleider werd onthuld met de bedoeling de projecten in medebewind uit te voeren;

C) om samen met de Ressortbesturen (NGO’s, CBO’s), de eerste Jeugdraad (waaruit Soeresh Gangaram Panday komt en thans op een voortreffelijke manier de BIC van Saramacca leidt) en de eerste Districtsraad van Saramacca o.l.v. Sowikromo, het eerste Districtsplan op te stellen met projecten komende vanuit de roots (demand-driven), voorgedragen door de structuren, goedgekeurd door de DR en gefinancieerd door het toenmalige Ministerie van Districtsbestuur en Decentralisatie (later ook Volksmobilisatie) onder leiding van drs Jules Wijdenbosch, die alle ondersteuning gaf, waardoor ik mede zijn ideeën over decentralisatie, volksparticipatie en democratie experimenteel in de praktijk kon brengen. Saramacca had de Ministeries veel te bieden. De Ministeries wilden ook veel voor de bevolking doen, en ook versneld en keken uit naar meer capaciteit, formules en methodes. Die waren er. Door te zorgen voor capaciteit, met name de elementen daarin die de ministeries niet hadden, omdat ze in de toolbox van de “local Government” thuis horen, en dan deze de ministeries aan te reiken met de overtuiging van efficient, effectief, doeltreffend en kostenbesparend werken. Daardoor was Saramacca verzekerd van de middelen, politiek-bestuurlijke ondersteuning en grote mate van ruimte en vrijheid van de Regeringsleider om samen met de burgers aan de slag te gaan.

De resultaten van doeltreffende en kostenbesparende aanpak in Saramacca bleven niet uit Hoe je keert of draait alle voorbeelden van decentralisatie liggen in Saramacca, blijkt al uit het bovenstaande, vooral het model van ontwikkelen, waarbij ontbreken van financiering in eerste instantie geen rol van betekenis hoefde te spelen. Je moet goede projecten met breed draagvlak in je portefeuille hebben. Tot op zekere hoogte kan dat. Ik heb de realisatie van dat soort projecten nog vers in mijn geheugen, nu na ruim 30 jaar. Daarom kon ik ze in mijn toespraak met alle gemak opsommen met de bedoeling om politiek-bestuurlijk Suriname te overtuigen van de voordelen van decentralisatie in de context, zoals hier geplaatst. Men is gauw geneigd te zeggen: “ Kan Niet” en dan maar NIKS doen. Ziehier een fractie uit de uitkomsten van een grote reeks: de brug over Koemboekreek van 70.000 voor 7000 gulden, die van Bettykreek van 35000 voor 5000 gulden, de vervanging van de 7 bruggen van Larecoweg voor O cent, de bouw van botenhuis van 70000 voor 50 gulden, de bouw van de steiger van Totikamp van 7000 voor 70 gulden, de renovatie van de steiger van Kalebaskreek van 50000 voor 4000, de vervanging van de steiger van Batavia van NF 70000 (Nederlandse Ambassade) voor 15000 gulden (Technisch Team Saramacca); toewijzing aan 350 jonge gezinnen van een bouw – of tuinbouwkavel, kosten voor de overheid 0 cent, baanbrekend goed werk van Denz, planologie, op het commissariaat belast met grondzaken: projecten te Calcutta, Tijgerkreek, Wayamboweg, Jarikaba, Groningen/Sidodadiweg, Rachaelshoop. Mooie ontwikkeling was om de rijstsector te brengen van 1500 ha naar 6000 ha (kosten van de staat 0 cent). Verlichting van stadion Groningen 40000 met daarin bijdrage van Robby Malhoe 20.000 gulden, politiepost Calcutta van 80000 voor 40000 gulden, bestrating van Sidodadiweg 3.5 km in eigen beheer met stenen en stuitbanden, verkregen van OW, bibliotheek gratis, speeltuin Groningen met Nigeria fonds aangelegd (was een stukje zwamp), openbare markt Witagron 25000 voor 7000 gulden, waterdistributie systeem te Bigi Poika, Kaimanston, Cornelis Kondre e.a. dorpen met gemeenschapsbos gelden ten name van de kapitein van het dorp, enz.

Regionaal Bstuur en participatie -en representatie democratie in de grondwet Het proces en de geslaagde experimenten van toen (1979-1989) toonden : “ ja, het kan”, hebben mede geleid tot: (i) een actief beleid inzake decentralisatieproces betreffende decentralisatie van bestuur en regelgeving (zie ook de opeenvolgende Regeringsverklaringen en het huidig Ontwikkelingsplan 2012-2016), en (ii) een Hoofdstuk Regionaal Bestuur in de grondwet (1987) terecht gekomen met bepalingen over participatie en representatie democratie, regionale organen als Districtsraden, Ressortraden en Districtsbesturen in de zin van Districtsoverheden, toebedeling van publieke fondsen aan de districten en de ressorten, gevolgd door (iii) de transformatie van het Ministerie in Ministerie van Regionale Ontwikkeling, (iv) de invoering van de Wet Regionale Organen (1989), en dat (v) het DLGP (Decentralization and Local Government Strengthening Program) om ALLES operationeel te maken (1998-2014). En, intussen is gelukt om de decentralisatie in Suriname in een tijdsbestek van 15 jaar ook daadwerkelijk operationeel te krijgen. (vi) Om de alle 10 districten de status van Districtsoverheid te geven, waarmee de districten ophouden een afdeling van het Ministerie van R.O. te zijn. Pas nadat de inrichting van de begroting van de Ministeries per begrotingsjaar 2015 aangepast zullen zijn aan de nieuwe situatie van een overheid met twee bestuurslagen (centrale overheid en Districtsoverheden) zal de functionaliteit werk –en merkbaar worden.

De doelstellingen bereikt Met de uitvoering van het DLGP zijn voor Suriname hele grote doelen bereikt, waar men niet bij stil staat:

1. De functionering van Suriname als een gedecentraliseerde eenheidstaat (grondwet).

2. De functionering van de Districten als Districtsoverheden binnen eigen wettelijk kader betreffende budgettaire, financiele/fiscale en verordenende bevoegdheden (grondwet).

3. De functionering van de Overheid volgens het systeem van twee bestuurslagen, waardoor de ministeries meer armslag hebben hun begroting en projecten versneld te realiseren met inzet van de 10 districtsoverheden die over bijzondere tools beschikken, die alleen in de toolbox van de “local Government’” te vinden zijn.

4. Een krachtig en behoorlijk bestuur op centraal en decentraal niveau volgens de principes van complementair bestuur, waarbij samenwerking tussen ministeries onderling en met de districtsoverheden de boventoon voeren in het streven naar een versnelde ontwikkeling.

5. Om belangrijke bestuursbevoegdheden te brengen naar de plaatselijke bevolking, om deze dichter bij het bestuursgebeuren van het land te betrekken, meer nog, om deze bevolking zelfstandig te doen beslissen over vele zaken hun eigen levensomstandigheden in hun eigen district betreffende (zoals de President het keer op keer stelt).

Sinds het aantreden van de Regering Bouterse (2010) valt op dat de President de Districtscommissarissen in het district komt beëdigen en dat de Minister van Regionale Ontwikkeling de DC’s eveneens in het district komt installeren, in tegenstelling tot voorheen om dit soort plechtigheden centraal te doen in het bestuurscentrum te Paramaribo. Bij die gelegenheden zei de President: “Dat wij naar de verschillende districten van de nieuw aan te stellen DC’s afreizen, heeft als achtergrond, dat wij hiermede de decentralisatie-gedachte extra aandacht willen geven, als te zijn één van de hoge prioriteiten van ons Regeerbeleid!. Wij willen benadrukken, dat wij belangrijke bestuursbevoegdheden willen brengen naar de plaatselijke bevolking, om deze dichter bij het bestuursgebeuren van het land te betrekken, maar meer nog, om deze bevolking zelfstandig te doen beslissen over vele zaken hun eigen levensomstandigheden in hun eigen district betreffende. Zij hoeft niet meer jaar en dag te wachten op de aanpak van vele districtszaken vanuit “het verre” Paramaribo. De ontwikkeling zal hierdoor sneller kunnen verlopen; onnodige stagnatie en irritatie hoeft er niet meer te zijn”.

Districtscommissaris tekent contract met Aannemer onder een tent.

  In het verlengde van wat de President gezegd heeft, moet worden gezien, dat de ondertekening van het contract van ruim een half miljoen door DC en de Aannemer hier plaats vindt onder een tent ten overstaan van de media, het volk en onder het toeziend oog van minister en directie van het Ministerie van R.O. Niet op de kamer van de Minister, dus, ook niet op de kamer van de Directeur, niet bij mij op kantoor, ook niet bij de DC op het commissariaat, maar ter plekke waar het werk in uitvoering wordt genomen. Direct na de ondertekening, gaat de minister van R.O. het projectbord onthullen en het startsein tot bestrating van de Falweg geven. Dit is een uniek door het decentralisatie-programma geïntroduceerd fenomeen om de transparantie te demonstreren, maar ook de overgang van bestuursbevoegdheden van de centrale naar de districtsoverheid uit te leggen. Even uniek is, wat men gewoon over het hoofd ziet te vermelden, dat de keuze van het project een van de bevolking zelf is. De bestrating van de Falweg is gekozen door de structuren van het district en goedgekeurd door de Districtsraad uit een voordracht van 16 projecten, vanuit alle ressorten. Het project is met ondersteuning en financiering vanuit het DLGP projectbureau voorbereid door het Districts Management Team van Saramacca. Het district, dat zowel voor level 1 (financiele decentralisatie), als voor level 2 (capaciteit en institutionele versterking) wettelijk is gecertificeerd, moet met de bestrating van de Falweg bewijzen, dat zij met inzet van de uitkomsten/resultaten van de vernieuwingen en hervormingen in staat zijn zulke kapitaal investeringsprojecten te kunnen uitvoeren.

En, waar let het DLGP projectbureau op?

Het DLGP projectbureau let daarbij op de functionering van de bestaande structuren als de Districtscommissaris, de Districtsraad, de Ressortraad, het Districtsbestuur (dus, de bestuurlijke en regionale organen). Om dit te bereiken, is door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling met inzet van het DLGP-projectbureau een enorme investering gedaan: (i) in het rehabiliteren van het commissariaat, uitbreiding met nieuwe afdeling als DFP (Districts Financien en Planning), de CTD (Civieltechnische Dienst), MGD (Milieu en Gezondheid), BIC (Bevolking Informatie Center), onder leiding van het DMT (Districts Management Team), bestaande uit de Districts-Administrateur en de diensthoofden van de Afdelingen op het commissariaat, (ii) In modern meubilair, kantoor equipement, hardware, software, ICT-faciliteiten, Local Area Net Work, aangesloten op het Wide Area Net Work, computer systemen, handleidingen, trainingen (iii) Het operationeel maken van de bevoegdheden om eigen districtsfonds zelfstandig te beheren en eigen inkomsten te genereren, eigen begroting en plandocumenten via hoorzittingen per ressort te produceren; (iv) Het operationeel krijgen van de lokale capaciteit voor het uitvoeren van bouwwerken, ontwateringswerken, bestratingswerken en gemeenschapsntwikkelingswerken in samenwerking met partners als de ministeries en de private sector. Tijdens de uitvoering van het project Falweg moet blijken dat het geheel van bestuurlijke en administratieve handelingen kunnen worden verantwoord in de context van de functionering van het district als een districtsoverheid. Immers, decentralisatie c.q. het DLGP heeft de opdracht om het district als een districtsoverheid te laten functioneren, en niet langer als een afdeling van een Ministerie. Een slimme DC, wil hij correct functioneren, zal ervoor moeten zorgen, dat al de vernieuwingen en hervormingen die zijn ingevoerd, in stand worden gehouden. En, aan de andere kant moeten de nieuwe afdelingen, instituten, units op het commissariaat en de structuren ervoor zorgen dat de DC, de DR, de RR, het DB (Districtsbestuur) conform hun verantwoordelijkheden kunnen functioneren. In een Evaluatierapport komt de vermelding dat het district aan het bovenstaande heeft voldaan. Daarmede zal de decentralisatie project cycle in Saramacca afgerond zijn en het district zal gaan behoren tot de groep van gedecentraliseerde en versterkte districten. Dit moet dan over 4 maanden bereikt zijn.

Wat doet het district met al die capaciteit?

De capaciteit moet het district (het Districtsbestuur) in staat worden geacht om hun autonome taken correct te kunnen uitvoeren, zoals het onderhoud van de secundaire en tertiaire wegen, lozingen, dammen, dijken en de daarin gelegen kunstwerken als duikers, sluizen, bruggen. Dit doen de districten met hun eigen opbrengsten, die zij halen uit de bij wet vrijgegeven belasting en niet-belastingmiddelen. Hun tekorten op de districtsbegroting wordt gedekt vanuit de begroting van het Ministerie van R.O. Met capaciteit en vanuit de decentralisatie verkregen tools moet het district de Ministeries ondersteunen bij de uitvoering van projecten uit de ministerie begroting. Met name de projecten die liggen op het gebied van de beleidsopties van de diverse ministeries, zoals voorgeschreven in art. 1 van de Wet Regionale Organen. Deze worden door de Ministeries met hun middelen in medebewind met het Districtsbestuur gerealiseerd. De districten moeten aan de ministeries de beschikbare capaciteit aanbieden en hun toolbox openmaken om te laten zien, dat er daarin gereedschappen zijn, waarover de ministeries niet beschikken (bevolkingsparticipatie structuren, vergaande bevoegdheden van de DC’s bij calamiteiten en bestuurshandhaving, de bevoegdheid om via de DR bij districtsverordening ordening te krijgen in de sectoren van de ministeries in het districts, enz.). Het district moet de ministeries overtuigen van de werkwijze van een lokale / districtsoverheid, die resulteert in efficiëntie, effectiviteit, doeltreffendheid en kostenbesparend.

Mijn volledig Album uit mijn ambtsperiode in het district Saramacca 1979-1989. Een collage is op 3-12-2014 onthuld in de Multi Functionele Zaal van Groningen, die naar mij is vernoemd als blijk van waardering voor de vele en gewichtige resultaatgerichte ontwikkelingsactiviteiten in dit district. Zie foto’s hieronder. De eerste betreffende de vernoeming van de vroegere Rechtszaal van Groningen in het district Saramacca tijdens de opening op 3-12-2014. Daarna volgt mijn Foto-album, dat ik aan het volk van het district Saramacca met genoegen en in dankbaarheid opdraag.

10440208_776410142431229_4042440439171799652_n 10806460_776568612415382_4771063341305208187_n 10635733_776595012412742_1302401162419096866_n 988434_776410122431231_4522367217533658222_n

Het thema van mij Album over mijn ambtsperiode in het district Saramacca 1979-1989:

Bestuur en ontwikkeling  gaan hand in hand, schouder aan schouder samen met sport, spel, cultuur en burgerparticipatie in de besluitvorming voor het eigen welzijn

1. Album Districts-Commissaris Saramacca Mr. Basharat Ahmadali 1979-1989 5 4 3. Residentie 2. Ambtswoning 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 71. Fietswedstrijd 72. Streelong 73. Troefcall 74. Voetbal 75. Volleybal 80. Eerste DR Voorzitter Rudi Sowikromo 64. Marjorette 65. Marjorette 66. Wandelmars 67. Wandelmars 69. Drumband 70. Damtoernooi 76. Prijsuitreiking 77. Prijsuitreiking 78. Prijsuitreiking 47 46 56. Modeshow 57. modeshow 56. Modeshow 57. modeshow 58. Keti-Koti 59. Keti-Koti 61. Srefidensi 62. Parachute Springen 51 49 48 50 52 Dewali 54 Vuurdans 54a.  vuurdans 55 Vuurdans 58. Keti-Koti 59. Keti-Koti 22 23 21 24 21a. Batavia - Kassels ontvangt President chin A Sen en First Lady 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 28 38 37 83. Projectmatige Ontwikkeling - Projectbord op het Monumentenplein onder een boom 82. Projectmatige Ontwikkeling - Projectbord op het Monumentenplein onder een boom 83a. Start ontwikelingsprojecten - President Chin A Chen 92. VCB Groningen - eerste bank in Saramacca 81. Bespreking met Minister maynard J&P over bouw politiestation Calcutta 84.  Zondagse Markt 89. Opening Brug Koemboekreek SF 7000 i.p. SF 70.000 87. Eerste Landbouwtentoonstelling 86. Eerste steenlegging politie station Calcutta door Minister maynard J&P 85. Eerste steenlegging Bibliotheek door President Chin A Sen 99. Enthousiat volk 94. President Ferrier in Saramacca 100. Gasten krijgen de beste service 101 De vaste kookploeg van het commissariaat 102. Service 103. Gasten 104. Voldaan 105. En dankbaar

Comments are closed.