STOP DLGP. Politiek Suriname is nog niet zover met “loslaten in vertrouwen”

DLGP wordt opgeheven, zegt minister Stanley Betterson in http://www.nospang.net/index.php?option=com_content&view=article&id=40474%3Adlgp-wordt-opgeheven&catid=73%3Abinnenland&Itemid=65 op 23 juni 2014 09:29
De minister vertelt verder, dat de ambtenaren van zijn ministerie in staat zijn het proces over te nemen; het DLGP-projectbureau valt binnen zijn ministerie en is geen zelfstandige entiteit, alle projecten worden gerealiseerd met nauwe betrokkenheid van het Ministerie en van de IDB, de districten moeten maar zelf bekijken hoe ze hun districtsfondsen moeten versterken en noemt enkele bronnen en opties op.

Voor algemene project info: zie http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/a1_DLGP1_2_alg_projinfo.pdf
Zie voor de juiste beeldvorming over de laatse fase van DLGP, ons semester report Juli-Dec 2013. De slides geven een updated info over huidige stand van zaken, de afspraken met het Ministerie en de IDB, enz:http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/20140603_semester_report_july_dec_2013.pdf

Update: 05-01-2015:

Intussen is het DLGP-II (2003-2014) PER 20-12-2014 opgeleverd, na correct de doelen te hebben bereikt. Lees DWT van 02-01-2015: Ahmadali aluit tevreden af. Doelen Decentralisatieprogramma bereikt: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=875242035829156&set=t.100000301025830&type=3&theater. Zie artikel, foto en reactie onderin. DLGP> Corruptievrij Programma.

(i) Opheffing of beëindiging van DLGP-II
De minister heeft niets nieuws verteld. Wat de minister allemaal gezegd heeft is nieuws voor de mensen, die enkele wetenswaardigheden voor het eerst vernemen. In ieder geval, het heeft veel nieuwswaarde, en zelfs discutabel, zoals het gebracht is. (i) Zo betwijfel ik, dat – de minister kennende – dat hij gezegd zou hebben het DLGP te zullen opheffen. Daar is geen sprake van. Wat hij wil zeggen is, dat de Leningsovereenkomst met de IDB, die op 20 maart 2009 voor de duur van 5 jaar was gesloten, op 20 maart 2014 is afgelopen. Ook de opdracht aan het DLGP-projectbureau is per die zelfde datum afgelopen. Terwijl het projectbureau bezig was met toestemming van de Minister en de IDB het DLGP (Decentralisatieprogramma van de Regering) al vanaf november 2013 af te sluiten (afvloeiing van task managers was al ingezet) en restanten aan middelen en 17 projecten over te dragen aan de ambtenaren van het ministerie, is de opdracht aan het projectbureau door de Minister en IDB juist verlengd met 6 maanden, t.w. tot 20 september 2014 om die lopende 17 projecten tot een bedrag van US$ 4 miljoen af te ronden. IDB heeft niet meegewerkt om US$ 4 miljoen aan projecten aan ambtenaren toe te vertrouwen. Dat zou een nieuw fenomeen (novum) zijn. dus of het Programma sluiten en US$ 4 miljoen blijft onbenut, of het projectbureau accepteren om het DLGP volledig af te ronden, tot de laatste cent. Er zijn thans 17 projecten simultaan in uitvoering. Het projectbureau zal dit netjes realiseren, het geheel financieel met accountant verslag tot op de laatse dollar cent verantwoorden. Slechts kantoorinventaris en voertuigen worden aan het ministerie overgedragen. Het projectbureau had de opdracht (a) de laatste 5 districten Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo institutioneel te versterken (rehab commissariaten, voorzien van nieuw meubilair, kantoor equipement, ICT/internet voorzieningen, transportmiddelen, training van personeel), (b) deze 5 districten financieel te centraliseren (eigen districtsfonds en zelfstandig begroting en financieel beheer) en wettelijk te doen certificeren, (c) de capaciteit van deze 5 districten te versterken en wettelijk te doen certificeren (maken van plannen, wegen te bestraten, de woonomgevingen te ontwateren, bouwwerken uit te voeren, hun markten te renoveren, hun vuilophaaldiensten te moderniseren, gemeenschapswerken uit te voeren, communicatiepaden in het binnenland te rehabiliteren), (d) voor elk der districten hun eigen meerjaren districtsontwikkelingsplannen te doen opstellen, in elk der districten volgens de project cycle een proefproject te laten uitvoeren ter afsluiting van het decentralisatieprogramma in deze districten, en (e) in de vijf eerder tijdens DLGP-I (2003-2009) gedecentraliseerde districten Nickerie, Wanica, Para, Commewijne en Marowijne een ‘capital investment programma’ van US$ 9.8 milj te realiseren (projecten op het gebied van wegenbestrating, ontwatering, vuilophaal en –verwerking en rehabilitatie van openbare markten. En, daaraan is voldaan.

(ii) De status van het DLGP-projectbureau
Met de oplevering van de thans lopende projecten zal het Projectbureau het DLGP afsluiten volgens de processen van de IDB naar tevredenheid van de IDB, Ministerie van R.O. en de Districtsbesturen. Een project heeft een begin en een einde. Er is geen conflict tussen het projectbureau en het ministerie van R.O. dan wel met de Minister, die juist in harmonie ernaar streeft DLGP volgens de leningsovereenkomst met de IDB af te luiten. Intussen is het project team uitgedund, omdat het proces van wegsmelten al sinds november 2013 is ingezet. De Financieel Administrateur is vertrokken naar het IDB- project Lisp. De Task Manager Begroting en Financieel Management en mijn Office Manager zijn in april vertrokken naar een ander IDB project binnen het Ministerie van Financien. In september zwaait de Task Manager Bevolkingsparticipatie af. In december, na uiteindelijk alles administratief en financieel te hebben verantwoord, nemen definitief afscheid, de Task Manager Civieltechnische Werken, de ICT Task Manager en ik als Managing Director. Wij gaan terug naar de private sector, vanwaar we komen. DLGP laat capaciteit achter binnen het Ministerie van R.O., bijkans 18 goed geschoolde en getrainde ambtenaren binnen het vanuit het DLGP opgezet onderdirectoraat Districtsbestuur. Voorts is volop capaciteit opgebouwd binnen de districtscommissariaten. Niet te vergeten de versterking die DLGP in de private sector achterlaat onder de 45 lokale consultants, die bij de voorbereiding en implementatie van het DLGP gedurende 15 jaar intensief betrokken zijn geweest. In dit kader kunnen ook worden meegenomen de 45 internationale consultants, die de componenten van het DLGP hebben helpen opzetten: Project management, financiele en fiscale decentralisatie, begroting en financieel beheer, districtsinkomsten, nieuw financieel en districten comptabel stelsel, bestuurlijke hervormingen, bevolkingsparticipatie, milieu, wegenbestrating, ontwatering, vuilophaal en vuilverwerking, openbare markten, enz. DLGP laat een Data Management Systeem achter met alle projcdocumenten en project info achter. Wie een beeld wil krijgen om hoveel materiaal het gaat, zie daarvan een fractie op: www.decentralisatie.org
Door op het belang van de continuiteit steeds en onhoudbaar te wijzen, ontstaat allicht de indruk, als zou het projectbureau niet wil vertrekken. Geenszins. Bij een vervolgprogramma zou zowieso een ander projectbureau tussen het Ministerie en de IDB overeengekomen worden.

(iii) Voortzetting van decentralisatieproces of decentralisatieprogramma
Of is het bedoeld is, zoals de bron het weergeeft, dat de ambtenaren van het ministerie het proces zullen overnemen; dat kan geenszins het geval zijn. De minister bedoelt te zeggen wat de minister, de directeur, de onderdirecteur van het ministerie vaker, ook via de media, hebben gezegd, n.l., dat het DLGP ten einde loopt en het DLGP-projectbureau ophoudt te bestaan. Het ministerie zet het decentralisatieproces voort. Het ministerie zet niet het decentralisatieprogramma voort, dat kan ook niet, want dat programma eindigt, omdat alles zal zijn gerealiseerd. Er blijven geen plannen, projecten en geldmiddelen over. Hoe het ministerie doorgaat met het decentralisatieproces, geeft het ministerie niet aan; kan ook niet aangeven, omdat er geen vervolg decentralisatieprogramma om het decentralisatieproces voort te zetten, is voorbereid of opgesteld, en er zijn ook geen financiele middelen gealloceerd. Hooguit kan de minister bedoelen, dat zijn ambtenaren aan al deze zaken zullen moeten gaan werken. Er komt dus geen vervolg decentralisatieprogramma (d.i. iets anders dan decentralisatieproces). Het is goed om in dit verband erop te wijzen, dat het Ontwikkelingsplan 2012-2016 een vervolg decentralisatie verplicht voorschrijft, en dat IDB daarvoor financiering heeft aangeboden. En dit gaat niet door. Opheffen van het DLGP. Is er wel een besef wat je opheft? En hoe krijg je zoiets ooit weer van de grond. Zie: http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/b8_DLGP_overzicht_per_component.pdf

(iv) Wel of geen DLGP-III
Immers, een DLGP-III voor de komende 5 jaar zou een logisch vervolg traject van een duurzaam decentralisatieproces zijn, dat 15 jaar geleden (1998) was ingezet: Opzetten van het DLGP gedurende 5 jaar (1998-2003), DLGP-I (2003-2009) versterken en financieel decentraliseren van 5 districten gedurende vijf jaar, DLGP-II (2009-2014), versterken en financieel decentraliseren van de overige 5 districten, DLGP-III (2015-2020), verdergaande versterking van 10 districten en de versterkte 10 districten in staat stellen hun eigen tijdens DLGP-I en II opgestelde meerjaren districtsplannen te realiseren met financiering van de IDB, dan wel geheel of gedeeltelijk uit de staatsbegroting. Als de departementsleiding met het overnemen en het voortzetten van het decentralisatieproces het bovenstaande uitgestippeld duurzaam traject bedoelt te continueren met de binnen zijn ministerie opgebouwde capaciteit, dan is dit zonder meer een goede zaak, die alle ondersteuning geniet.

(v) Districten moeten maar zelf hun districtsfonds zien te versterken
De Minister verwijst de districten naar enkele hele zwakke inkomstenbronnen voortvloeiende uit de thans geldende wettelijke regelingen, zoals de Interimregeling Financiële Decentralisatie (2003), die in artikel 4 de eigen middelen van de districten aangeeft (vergunningrecht, huurwaarde belasting etc.) en ze hebben het Donatiebesluit wat hen de mogelijkheid geeft donaties te accepteren van particulieren om ontwikkelingsprojecten uit te voeren.

– Vergunningsrechten: inkomsten hieruit zijn te verwaarlozen; HI ontvangt de rechten en draagt niet over aan de districten;
– Huurwaardebelasting, interessant voor Paramaribo, Wanica en Nickerie. Overige districten hebben weinig en geen inkomsten: Brokopondo (70.000), Sipaliwini (16.000), Coronie (2.500), Saramacca (10.000), Marowijne (8.000), Nickerie (47.000), Commewijne (43.000), Para (600.000), Paramaribo 3 miljoen), en Wanica (82.000);
– Donatiebesluit: bijdragen en donaties als inkomsten laten zich moeilijk begroten. Niemand is happig vrijwillig financieel bij te dragen in ontwikkelingsprojecten; de bedoeling van dit besluit was om bij uitvoering van werken tijdens DLGP I en II (2003-2014) als wegen, ontwatering, nutsvoorzieningen, de desbetreffende doelgroepen een financiele bijdrage te vragen. D.i. niet toegepast. Het besluit is in 2012 afgekondigd, maar het voorgeschreven formulier om donateurs te registreren en toestemming aan de minister te vragen om de donatie te mogen ontvangen, heeft de commissariaten nog niet bereikt, en intussen loopt het Programma af. Daarnaast mogen burgers, instellingen in het binnen en buitenland donaties doen, maar je kan geen bijdrage aan ontwikkelingsprojecten vragen; zelf moet je genoegzaam middelen in het districtsfonds hebben voor je derden om een bijdrage gaat vragen.
Meer weten hoe DLGP in component 2.2. Planning, begroting en financieel beheer heeft geregeld, en vanwaar de middelen komen en waar de middelen naar toe gaan volgens het districten begroting en financieel stelsel? klik op: http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/b5_Stavaza_Planning_Adm.pdf

Het bovenstaande was goed voor de interimfase, die tot de duur van met het DLGP-I en II (2003-2014) zou duren. Die was goed om de financiele decentralisatie in te voeren, hetgeen ook gebeurd is.
Voor de fase na het DLGP zou nu al de door DLGP-I bij de regering ingediende ontwerp-wetten goedgekeurd en geimplementeerd moeten zijn, zodat de districten zoveel mogelijk op op eigen kracht verder konden gaan:
En hier gaat de discussie over, ten minste wil men begrijpen wat de minister bedoelt met de uitspraak: “ze moeten het maar met de artikel 4 middelen van de INTERIM-regeling financiele decentralisatie (2003) moeten doen.
Het gaat in deze om de volgende wettelijke regelingen, die op tafel van de RvM liggen.
http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/i1_ontwerp_GW_wijziging.pdf
http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/i2_ontwerp_wijzigingen_wro.pdf
http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/i3_ontwerp_Wet_fin_verh.pdf
http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/i4_ontwerp_Algemene_Wet_Districtsbelastingen.pdf
http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/i6_ontwerp_districtsverord_heffing_genot_gebouwen.pdf
http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/i10_Raadsvoorstel_institutionele_wetgeving.pdf
http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/i11_Samenvattende_toelichting_ontwerpen.pdf

De positie van de districten zouden anno 2014 er anders uitzien, als het ministerie kan had gezien om de volgende door het DLGP-I geproduceerde studies te implementeren, hetgeen wel een doelstelling van het DLGP was:
De studies waar geen aandacht is gegeven, zijn:
http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/j1_amendement_GW_meerdere_districtsbesturen.pdf
http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/j2_amendement_WRO_Paramaribo.pdf
http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/j3_Bestuursmodel_Sipaliwin.pdf
http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/j4_DLGP_Long_Term_Strategy_Framework.pdf
http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/j5_Ontwerp_wet_rechtspositie_districtspersoneel.pdf
http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/j8_Sipaliwini_Study.pdf
http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/Voorstudie_Sipaliwini.pdf
http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/k2_Overzicht_studies_grondenrechten.pdf
http://www.decentralisatie.org./oldsite/20dlgp/l2_HRM_Plan_Aanpak_HRM.pdf

Noch de decentralisatiewetgeving noch de studies worden losgelaten.
DNA vraagt erom: waarom moet het zolang duren (VP) dat de wetsontwerpen DNA bereiken? (Panka, Bee)
Ahmadali dringt aan op behandeling decentralisatiewetten
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/8783
Gevolgen uitblijven decentralisatiewetgeving funest http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/19887
Lees mijn Blogartikel: Grootste zorgpunt regering “Er is ook geen financiering voor de ressort en de districtsplannen en ook geen vervolgprogramma: https://basahmadali.nl/?p=120
Lees ook DWT: Minister R.O.: Regering stapt voorlopig af van decentralisatieplan en geen eigen belastingen voor districten.

Voor geinteresserden:
Klik op de link http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=9796 en luist naar Apintie To the Point: Bezorgdheid rond het decentralisatieproces. Woensdag 30-04-2014.

Tot slot:
Mogelijkheden om de districtsfondsen te versterken, zijn hermetisch afgesloten.
Duidelijk: de Regering is nog niet zover om het los te laten.
En daarmede gaan we weer decennia achterlopen om in te spelen op de hedendagse trend in de verhoudingen tussen de overheid en de samenleving: “Loslaten in vertrouwen”.
Beoordeel maar zelf en toets het bovenstaande aan de zichtbare uitkomsten van het DLGP, met de opdoeking waarvan
hier en daar met zoveel enthousiasme wordt gereageerd. Trouwens daaruit heb ik de inspiratie geput dit Blogartikel te schrijven. Thanks voor alle comments.
Zie ook brochure: De zichtbare uitkomsten van Decentralisatie.

Lees ook DWT van 02-01-2015: Ahmadali aluit tevreden af. Doelen Decentralisatieprogramma bereikt

1469891_866148473405179_2613373320100837262_n Ahmadali sluit tevreden af DWT 02-01-15

Basharat Ahmadali: Met de complimenten van het DLGP-Team: 2 januari om 11:17 · ·

AHMADALI sluit tevreden af.
DOELEN DECENTRALISATIE BEREIKT.
DWT 02-01-2015

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=875242035829156&set=a.199008033452563.47002.100000301025830&type=1&theater

Racties op Face Boek:

Martin Blenman, Valerie Frijmersum, Dynaida Baptist en 49 anderen vinden dit leuk.
2 keer gedeeld

Shifa Asgarali: Chapeau aan het hele team en aan allen die al die jaren in DLGP hebben geloofd. Aan degenen die DLGP hebben geholpen om de half Goden weer hebben doen laten geloven. Aan de DC’s . Aan hen die de D.C.’s hebben geholpen om projecten te laten slagen.
2 januari om 14:49 · ·

Mahender Pershad: Nog geen 10 teamleden creeren i.s.m.Min RO, MinFin en de districten 10 districtsoverheden. Hopelijk ziet de centrale overheid deze districtsoverheden als 10 werkarmen en stoten oneigenlijke taken van zich af naar de districten hetzij via medebewind of autonomie d.m.v.de voorbereide wetsontwerpen. Zo alleen kan de centrale overheid zich bezig gaan houden met haar “core business” wil men een efficiente en effectieve overheid. Particuliere sector is middels het DLGP ook aan bod gekomen op local level(PPP). Suriname continueer met de toegevoegde waarde van dit programma. Mijn dank aan de ex-teamleden voor de prettige samenwerking in de agfelopen 15jaar. In het byzonder bedank ik mr. Basharat Ahmadali voor zijn byzondere en unieke rol als “Captain” van het DLGP-schip. 2 januari om 15:35 · ·

Roy Silos Dit is een prachtig voorbeeld van “het verander hefboomeffect”.. Met een minimum aan mensen/middelen een maximum aan resultaat behalen. In deze tijden van extreem graaien is het uniek… Srananpasi maakt hier een blijvende casus van.. Wordt vervolgd. #Complimenten.
2 januari om 16:19 · ·

Ronny Kwie Sieng WongFat Respect…
3 januari om 3:03 ·

Erich Mahabier hopelijk ALSNOG vervolg DLGP, opgebouwde capaciteit dient verder versterkt te worden
3 januari om 6:53 · ·

Tony Williams …a boi dis’ Bas ben ab’ wan tranga team jere.! RESPECT.!
3 januari om 9:12 ·

Comments are closed.