Waarom worden verkeersboeten niet in Districtsfonds gestort?

DWT 31-12-2013/A4

“Dit jaar (2013) heeft de politie in Nickerie ruim een miljoen SRD geïnd aan boete. Hoewel dit geldt wordt gestort  in de staatskas, zegt politie-inspecteur, Stanley Benschop, dat een deel van de Financien terugvloeit naar het districtsfonds. Hij riep daarom de DC Wedperkash Joeloemsing op om er werk van te maken dat het geld inderdaad besteed wordt aan projecten. Volgens de DC is wetgeving op dit gebied in voorbereiding”, schrijft Beta Debidien.

Nickerie wil serieus beleid maken in 2014 om alle vormen van criminaliteit terug te brengen en beheersbaar te maken door controle op te op te voeren, met name om smokkel van goederen op de Corantijnrivier tegen te gaan.

Opvallend goed, sterk en voorbeeldig beleid van een gedecentraliseerd district

Enerzijds wordt bevestigd hoe goed op het niveau van de districtsoverheid beleid wordt gemaakt, opgetreden wordt tegen criminelen, en ook aan specifieke projecten  wordt gedacht de criminaliteit terug te dringen en beheersbaar te maken door harder op te treden. Anderzijds wordt op lokaal niveau ook gedacht aan de mogelijkheid om middelen in eigen boezem te krijgen ter bestrijding van de kosten en financiering van gerichte projecten. Zowel de DC als de GPK hebben gelijk om te denken in de richting van de storting van de verkeersboetes in de districtsfondsen. Hier zou de centrale overheid, met name de ministeries van Justitie en Politie en Regionale Ontwikkeling direct moeten inspelen door de tools die financiele decentralisatie biedt, te benutten.

Er zijn ook hele goede stappen ondernomen om het bovenstaande te realiseren. Zoals altijd hebben dit soort initiatieven slechts tot op zekere hoogte succes. Op een bepaald moment stuit het binnen het ambtelijke en bureaucratische handelen van de centrale overheid.

In artikel 40 lid 2 c en d van de Wet Regionale Organen en artikel 4 lid 4 van de Interimregeling Financiële Decentralisatie is de mogelijkheid gecreëerd om bij staatsbesluit te bepalen dat opbrengsten verkregen uit transactieboeten en andere inkomsten in het Districtsfonds kunnen worden gestort.

Initiatieven vanuit de Korpsleiding, via Politie – Commissaris Setrowidjojo en de Directeur van het DLGP-projectbureau, Basharat Ahmadali, in oktober 2011 hebben geleid tot een ontwerp staatsbesluit. De wettelijke grondslag is uitgezocht en ook precies de behoefte aangegeven hoe de Politie en de DC de boetemiddelen vanuit het districtsfonds zouden kunnen benutten om de kosten van bestuurshandhaving en de operationele kosten van de lokale politie te bestrijden in alle gevallen waarbij optreden van de politie in het district noodzakelijk zou zijn. Tot dusverre ontberen de DC en de GPK de middelen en zijn afhankelijk van de bgerotingen van hun respectievelijke ministeries, die mondjesmaat, niet tijdig op helemaal niet ter beschikking worden gesteld.

Het ontwerp Staatsbesluit van 2011

Artikel 1 regelt, dat geldboeten en transactieboeten in de Districtsfondsen worden gestort, ingevolge artikel  40 lid 2 sub c en sub d van de Wet Regionale Organen gestort  de geldboeten en transactieboeten, verkregen uit de hierna onder a en b opgesomde wettelijke regelingen.

 1. WET van 29 november tot vaststelling van de Politiestrafwet (G.B. 1915 no. 77, zoals vele malen gewijzigd en laatstelijk  bij S.B. 1990 no.24) (Politiestrafwet);
 2. WET van 30 december 1916, houdende regeling van het verkeer op de wegen in verband met het gebruik van rij -en voertuigen (G.B. 1917 no. 65, zoals vele malen gewijzigd en laatstelijk  bij S.B. 1989 no. 98).

Na een 2-tal presentaties van alle opties door de Directeur van DLGP respectievelijk aan alle Gewestelijke Politie -Commandanten d.t.k. v. Politiecommissaris Setrowidjojo en aan de Korpsleiding, kon in de Nota van Toelichting weloverwogen de rechtvaardiging worden geformuleerd:

Het optreden door de Districtscommissaris en de plaatselijke politie bij bestuurshandhaving en handhaving van de openbare orde tegen ongehoorzame burgers die volgens de Politiestrafwet en de Rijwet de strafbaar gestelde maatregelen overtreden, brengt nogal hoge kosten met zich mee. Vaak kan wegens gebrek aan middelen niet worden opgetreden, hetgeen tot onaanvaardbare situaties leidt.

De uit artikel 1 van dit staatsbesluit gestorte middelen zullen voornamelijk de bestemming krijgen om aangewend te worden ter bestrijding van de kosten voor bestuurshandhaving in het district, waarvoor het Districtsbestuur, belast met het dagelijks bestuur van het district, ook nog krachtens artikel 47 lid 1 a, verantwoordelijk is. Volgens de begroting van het Ministerie van Justitie en Politie is op de middelenbegroting  ten behoeve van Korps Politie Suriname (KPS) op de post 80.70.99 “Diverse Boetes en Transacties” voor het dienstjaar 2011 een bedrag ad SRD  1.359.000 opgebracht. Hierin zitten transactieboeten en verkeersovertredingen volgens de Rijwet (intussen blijkt dat een district als Nickerie alleen al SRD 1 miljoen in 2013 aan geldboeten heeft geïnd).

Ook kan de plaatselijke politie, die ingevolgde de aard en strekking van de Wet Regionale Organen, deel uitmaakt van de huishouding van het district, en op voordracht van de Minister van justitie en Politie ook als Lid wordt opgenomen in het Districtsbestuur, belast met het beheer van het Districtsfonds, de uit artikel 1 van dit staatsbesluit verkregen middelen aanspreken voor de bestrijding van acute lokale operationele kosten.

Door verhoogde activiteiten op het gebied van bestuurshandhaving en door strengere handhaving van de verkeerswet zullen de belangen van de burgers beter gewaarborgd zijn.

En toch gestuit?

Het ontwerp is door de politieleiding goed bevonden. Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft de Wet Regionale Ontwikkeling in uitvoering en moet dus de volgende stappen zetten voor goedkeuring door de Raad van Ministers, de Staatsraad en afkondiging door de President.

Ter afhandeling is het ontwerp aan het Ministerie op 7 oktober 2011 aangeboden. Dit is nog steeds in behandeling (2 jaar en 3 maanden).

Het is intussen bekend, dat de financiele positie van de districten heel erg zwak is. Er zijn weinig of geen aanwijsbare fondsen in de staatsbegroting opgebracht ter financiering van de tekorten op de districtsbegrotingen, en ook de wetgeving ter versterking van de districtsfondsen, die vanaf 2008 bij de RvM ligt, komt, ondanks aandrang, maar niet los. Op alternatieve oplossingsmodellen wordt ook niet ingespeeld de districten meer armslag te geven om zaken aan te pakken, waar de centrale overheid zelf toch niet aan toe komt?.

Politie Nickerie int ruim SRD 1 miljoen aan boete-DWT 31-12-2013

Comments

Waarom worden verkeersboeten niet in Districtsfonds gestort? — 5 Comments

 1. Errol Niamut, Suresh Gangaram Panday, Errol Sahebali en 3 anderen vinden dit leuk.

  Mina Sewpersad Directeur, ik schrok ook toen ik van de gpk dhr.Emanuel van Commewijne bij de opening van het dependance ( politiepost) te Richelieu begreep dat er duizenden aan boetes worden opgehoest en terecht dat de dc in haar speech dit onder de aandacht van minister Belfort heeft gebracht.Waarom kan het geld niet in ons diistrictsfonds worden gestort. En de dc heeft het heel goed onderbouwd waarom het noodzakelijk is.De minister zei dat hij met de minister van Financien dit zal bespreken.Directeur dit kan als de DR’s actiever en bewuster worden en het parlement positief mee werkt.
  2 uur geleden · Vind ik leuk · 1

  Basharat Ahmadali Mina Sewpersad, lees het antwoord, de uitwerking compleet in mijn Blog door te klikken op de link. Laat je DC het uitprinten en Minister Belfort geven. Het concept staatsbesluit is door mij in samenwerking met de Korpsleiding al in oktober 2011 gemaakt. en sindsdien ligt er op het Ministerie van R.O.

 2. Riaz Ahmadali en Suresh Gangaram Panday vinden dit leuk.

  Suresh Gangaram Panday Ik denk dat alle DC’s en Districtsraden nu een vuist moeten maken en via Min. van RO hun stem laten horen, zodat op kort termijn de 2 wetten RVM, Staatsraad en DNA passeert, zodat de President dit dan ook op kort termijn kan aankondigen. Dit zal ertoe leiden dat de districten meer inkomsten voor hun districten kunnen genereren hetgeen inhoudt dat druk op Centraal Overheid minder wordt.
  52 minuten geleden

  Basharat Ahmadali Suresh Gangaram Panday. Voor wat betreft de storting van de verkeersboeten in het districtsfonds is slechts een staatsbesluit nodig. dit staatsbesluit heb ik in samenwerking met de Korpsleiding al in oktober 2011 gemaakt en bij het Ministerie van R.O. ingediend. Slechts goedkeuring van RvM is nodig. De DCs en de DRs moeten alvast dit staatsbesluit los te krijgen, zodat de districten middelen hebben de kosten van bestuurshandhaving te kunnen financieren, en de politie in het districtsfonds middelen heeft hun operationele kosten in bestuurlijk context te kunnen financieren. Lees mijn complete beschouwing in mijn BLOG. Natuurlijuk moeten ze ook druk uitoefenen op de 2 wetsontwerpen die al vanaf 2008 op tafel bij de RvM ligt.
  44 minuten geleden · Bewerkt · Vind ik leuk · 1

  Ctdnoordoost Ro Is het niet mogelijk om via een verordening dit te bewerkstelligen. Maar natuurlijk moet het district level twee gesertiviceerd zijn wat ik zo denk. Of moet het toch via RVM
  45 minuten geleden · Vind ik leuk

  Basharat Ahmadali Ctdnoordoost Ro. Het ontwerp staatsbesluit ligt er v.a. 2011. lees mijn beschouwing en het antwoord in mijn BLOG door op de foto of op de aangegeven link te klikken. Per 1 januari 2014 verwijs ik steeds naar de volledige en uitgebreide uitwerking naar mijn BLOG, zoals dit bij de proclamatie van het Suriname Local Government Institute is aangegeven. Het instituut werkt zaken ti=ot in de diepte uit en maakt daarvan melding in de Decentralisatiekring.

 3. Basharat Ahmadali: Mina Sewpersad Directeur, ik schrok ook toen ik van de gpk dhr.Emanuel van Commewijne bij de opening van het dependance ( politiepost) te Richelieu begreep dat er duizenden aan boetes worden opgehoest en terecht dat de dc in haar speech dit onder de aandacht van minister Belfort heeft gebracht.Waarom kan het geld niet in ons diistrictsfonds worden gestort. En de dc heeft het heel goed onderbouwd waarom het noodzakelijk is.De minister zei dat hij met de minister van Financien dit zal bespreken.Directeur dit kan als de DR’s actiever en bewuster worden en het parlement positief mee werkt.

  Basharat Ahmadali: Mina Sewpersad, lees het antwoord, de uitwerking compleet in mijn Blog door te klikken op de link. Laat je DC het uitprinten en Minister Belfort geven. Het concept staatsbesluit is door mij in samenwerking met de Korpsleiding al in oktober 2011 gemaakt. En sindsdien ligt dit ontwerp op het Ministerie van R.O.
  1 januari om 23:51 ·
  Armand Waggelmans De opbrengsten van boete/bekeuringen voor overtredingen binnen de grenzen van een district behoren zoals boven bepleit in de kas van het district. Het behoeft geen betoog dat de gelden (naar soort overtreding) in een speciale fonds terecht komen om kos…Meer weergeven
  2 januari om 9:29

  Basharat Ahmadali: Armand Waggelmans, de DC’s kunnen dit heel simpel oppakken in hun reguliere maandelijkse meeting met de minister van Regionale Ontwikkeling. Het ontwerp-staatsbesluit om alle verkeers -en andere boetes te storten in het districtsfonds ligt op het ministerie. Iedereen is met de inhoud eens. Is kennelijk bij een ambtenaar in de lade of in de RvM. Je komt gewoon niet door hoe goed het product ook mag zijn en hoe hard het volk ook mag gillen. Zie het zojuist gepubliceerd artikel over Vuilophaal. Ook zo’n geval. De DCs en het Ministerie vragen om met spoed het staatsbesluit bestemmingsheffing en de districtsverordening voor het vaststellen van de tarieven bij vuilophaal. Ik beijver me om het per ommegaad de ontwerpen te produceren. Deze producten liggen ook op het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Let wel ik bespreek hier het Ministerie niet, maar de zaak waar het om gaat. Een structureel probleem. Dit bij iemand gaan opvallen om in te grijpen. Dit kan gewoon niet.
  2 januari om 23:40 · Vind ik leuk · 3

  Tobesari Liston Ngatiman Als het ontwerp al sinds 2011 daar ligt…. waarop moeten ze nog wachten… mooier nog.. het gaat om een besluit..
  Gisteren om 8:20 · Vind ik leuk · 1

  Basharat Ahmadali: Inderdaad, Tobessari Liston Ngadiman, hoeft niet naar het parlement. En toch
  Gisteren om 10:12 via mobiel

  Soekirman Moeljoredjo: Hier een artikel over het storten van de boetegelden in het districtsfonds, geinitieerd, althans voorgesteld door DC van Commewijne, mevr. Karta-Bink: http://nospang.com/index.php?option=com_content
  Karta-Bink wil verkeersboetegelden in districtsfonds
  nospang.com NoSpang – Suriname Network Online
  13 uur geleden · Vind ik leuk · 1 ·

  Armand Waggelmans: Soekirman Moeljoredjo een goed artikel waarin ook de DC van Commewijne opkomt voor de decentralisatie van financiën. Wat ik wel mis op dit forum is de visie van alle DC’s zo niet meerdere Burgervaders. Maar het ergste vind ik toch wel dat noch DNA leden (oppositie en coalitie) baanbrekend werk gaan doen in DNA om het beleid te ondersteunen en de VP en zijn Ministers wakker schudden. De VP gaf tijdens zijn bezoek aan de beurs aan dat hij nog enkele vragen had over de voorstellen Decentralisatie betreffende. Ik had gehoopt te mogen lezen dat hij zijn lade weer open gedaan had en de stukken had gevonden. Of het moet zijn dat is dat grote nieuws heb gemist.
  7 uur geleden

  Basharat Ahmadali: Armand Waggelmans, zo heeft ieder zijn (en de instanties hun..) verhaal. Enige wat moet gebeuren is, dat de DC’s en/of de Min v J&P de Min van R.O. en de VP zover krijgen om het reeds klaargemaakte ontwerp-staatsbesluit (2011) met een radsvoorstel (wat ook al is klaargemaakt en ergens in de lade ligt) bij de RvM indient en op de agenda wordt gebracht, zodat de Ministerraad het goedkeurt, de President het afkondigt, en “klaar is kees” (DNA is niet eens nodig). Vanaf dat moment komen dan de geinde verkeers-en andere boetegelden in de districtsfondsen. Ik ga nu het ontwerp uloaden als doc. nr 120. met mijn commentaar.
  33 minuten geleden · Vind ik leuk · 2

  Zie FB: Groep Decentralisatie 04-01-2014
  Verbazingwekkend:
  Iedereen heeft zijn (en de instanties hebben hun..) verhaal. Enige wat moet gebeuren is, dat de DC’s en/of de Min v J&P de Min van R.O. en de VP zover krijgen om het reeds klaargemaakte ontwerp-staatsbesluit (2011) met een radsvoorstel (wat ook al is klaargemaakt en ergens in de lade ligt) bij de RvM indient en op de agenda wordt gebracht, zodat de Ministerraad het goedkeurt, de President het afkondigt, en “klaar is kees” (DNA is niet eens nodig). Vanaf dat moment komen dan de geinde verkeers-en andere boetegelden in de districtsfondsen. GPK Nickerie vraagt de DC zulks te bevorderen. DC Nickerie zegt dat de wetgeving onderweg is. DC Commewijne vraagt Min van J&P om het te bevorderen. Min J&P zegt een wetsontwerp te zullen voorbereiden en bij DNA in te dienen, terwijl dit geen vereiste en ook niet de procedure is. Wat afgesproken, besproken en besloten is, gbeurt niet: Op 19 sept 2013 heb ik op uitnodiging van het DC-collectiefeen in het district Para te Republiek een presentatie gegeven t.a.v. de versterking van de financiele positie van de districtsfondsen. Toen is unaniem besloten: “Bij de minister van Regionale Ontwikeling (omdat de Wet Regionale Organen bij hem in uitvoering is) erop aan te dringen eindelijk de reeds lang voorbereide wetsontwerpen en ontwerpstaatsbesluiten versneld in behandeling te nemen en te laten goedkeuring voor implementatie. Daarbij zit ook het ontwerp, dat op korte termijn al kan worden aangepakt, t.w. ontwerp staatsbesluit, dat bepaalt om alle verkeers- en transactieboetes te storten in de districtsfondsen. De Locale politie kan daarmee de lokale operationele kosten van de politie betalen en de DC kan de kosten van bestuurshandhaving mee financieren” . Het ontwerp is tot stand gekomen op initief vanuit de Korpsleiding en van mij. V.a. oktober 2011 heb ik het ontwerp doorgeleid naar het Ministerie van R.O. Heeft de minister iets aan gedaan? Hebben de DCs iets aan gedaan? En als het al bij de R.v.M. is heeft de VP wat aan gedaan?
  Voor volledige beschouwing lees mijn BLOG-artikel: http://www.basahmadali.nl/blog.
  Zie in ons/FB bestand het geupload Doc. Nr. 120: Concept-Staatsbesluit Financiele Decentralisatie Andere Inkomsten
  120. 2011-10-07-Concept-Staatsbesluit Financiele Decentralisatie Andere Inkomsten.pdf

 4. De diskussie wordt voortgezet binnen de FB Groep: Nami Kon Yere:

  Soekirman Moeljoredjo
  Prachtig initiatief van de burgermoeder van Commewijne. Hopelijk krijgt ze ondersteuning van de overige DC’s, ministerraad, DNA-leden, zodat de politie gemotiveerd haar werk in Commewijne en over geheel Suriname kan doen.
  Karta-Bink wil verkeersboetegelden in districtsfonds
  nospang.com NoSpang – Suriname Network Online
  Vind ik leuk · · Delen · · Gisteren om 1:23
  Raynell Enfield en 4 anderen vinden dit leuk.

  Raynell Enfield: goed idee, de hele dag verkeers acties in de distrikten…hmm paramaribo gaat een vette kas hebben
  Gisteren om 1:26 · Vind ik leuk · 3

  Fenny-Adeline Zandgrond: hmmmm……. politiediensten (korps) zijn nog niet gedecentraliseerd…… misschien kan mr. Basharat Ahmadali iets hierover zeggen……
  14 uur geleden · Bewerkt · Vind ik leuk · 2

  Nami Kongyere Ik zou graag ook van meneer Basharat Ahmadali willen weten waarom de decentralisatie zo traag verloopt.
  22 uur geleden · Vind ik leuk · 3

  Marjon Chirill Deze DC doet haar uiterste best! Een dikke pluim voor haar!
  5 uur geleden · Vind ik leuk

  Basharat Ahmadali, Raynell Enfield, Politie maakt al deel uit van het lokaal bestuur c.q. de districtshuishouding (Politiehandvest, Besluit Taakomschrijving DC’s, Wet Regionake organen). Art. 47 lid2c schrijft voor: Geldboeten en overige bij staatsbesluit aan te wijzen transactieboeten kunnen in het districtsfonds worden gestort. Op mijn initiatief, en op voorstel van Politiecommissaris Hendrik Setrosentono, namens de Korpsleiding, heb ik het ontwerp-staatbesluit gemaakt om de boetemiddelen in het districtsfonds te krijgen. Met goedvinden van de Korpsleiding heb ik dit op 11-10-2013 aan de Min v R.O. angeboden voor afdoening (omdat hij over de uitvoering van de Wet R.O. gaat). Nami Kongyere, u ziet, dat niet de decentralisatie traag loopt, maar de instanties binnen de centrale overheid die traag is met de invulling van wettelijke opdrachten. Nog het volgende: Zo heeft iedereen zijn (en de instanties hebben hun..) verhaal. Enige wat moet gebeuren is, dat de DC’s en/of de Min v J&P de Min van R.O. en de VP zover krijgen om het reeds klaargemaakte ontwerp-staatsbesluit (2011) met een radsvoorstel (wat ook al is klaargemaakt en ergens in de lade ligt) bij de RvM indient en op de agenda wordt gebracht, zodat de Ministerraad het goedkeurt, de President het afkondigt, en “klaar is kees” (DNA is niet eens nodig). Vanaf dat moment komen dan de geinde verkeers-en andere boetegelden in de districtsfondsen. GPK Nickerie vraagt de DC zulks te bevorderen. DC Nickerie zegt dat de wetgeving onderweg is. DC Commewijne vraagt Min van J&P om het te bevorderen. Min J&P zegt een wetsontwerp te zullen voorbereiden en bij DNA in te dienen, terwijl dit geen vereiste en ook niet de procedure is. Wat afgesproken, besproken en besloten is, gebeurt niet: Op 19 sept 2013 heb ik op uitnodiging van het DC-collectief een in het district Para te Republiek een presentatie gegeven t.a.v. de versterking van de financiele positie van de districtsfondsen. Toen is unaniem besloten: “Bij de minister van Regionale Ontwikeling (omdat de Wet Regionale Organen bij hem in uitvoering is) erop aan te dringen eindelijk de reeds lang voorbereide wetsontwerpen en ontwerpstaatsbesluiten versneld in behandeling te nemen en te laten goedkeuring voor implementatie. Daarbij zit ook het ontwerp, dat op korte termijn al kan worden aangepakt, t.w. ontwerp staatsbesluit, dat bepaalt om alle verkeers- en transactieboetes te storten in de districtsfondsen. De Locale politie kan daarmee de lokale operationele kosten van de politie betalen en de DC kan de kosten van bestuurshandhaving mee financieren” . Heeft de minister iets aan gedaan? Hebben de DCs iets aan gedaan? En als het al bij de R.v.M. is heeft de VP wat aan gedaan?
  Voor volledige beschouwing lees mijn BLOG-artikel: https://basahmadali.nl/?p=68 Waarom worden verkeersboeten niet in het districtsfonds gestort?
  Zie bij FB Groep Decentralisatie het ge-upload Doc. Nr. 120: Concept-Staatsbesluit Financiele Decentralisatie Andere Inkomsten: Waarom worden verkeersboeten niet in Districtsfonds gestort? | Geen categorie. basahmadali.nl
  Waarom worden verkeersboeten niet in Districtsfonds gestort?DWT 31-12-2013/A4“Di…Meer weergeven
  5 minuten geleden · Bewerkt · Vind ik leuk · 2 ·

  Patricia Cheung Daarom pleit ik voor een geautomatiseerd administratief overheidsbeleid. Er bestaan digitale systemen die een document kunnen ‘volgen’ van punt A tot punt Z. Ik werk ermee. Een ieder die met een password toegang heeft tot dit systeem kan nagaan waar een document is blijven steken. Er kan dan direct aan de bel worden getrokken. Ook mag je een document niet langer dan 2 dagen in je ‘bezit’ hebben. Het systeem ‘herinnert’ je er voortdurend aan dat je aktie moet nemen. Doe je dat niet binnen die 2 dagen dan rapporteert het systeem je bij een ‘hogere’ authoriteit die je daarover aanspreekt. Die president kan dan ten alle tijde zaken traceren. Wat is het probleem dat een dergelijk systeem niet in Suriname kan worden ingevoerd? What’s the problem?
  10 uur geleden · Bewerkt ·

  Basharat Ahmadali: Goed systeem. Super goed. Wordt thans experimenteel toegepast bij de service balies en de op de districtscommissariaten geautomatiseerde BIC’s. Binnen ons projectbureau hebben we ook een DMS operationeel. Wat met het boetebesluit en het onderwerp dat aan de orde is, bedoeld wordt, is, dat de poltieke besluitvorming uitblijft. De wetsontwerpen stapelen zich op of bij de Minister, of bij de RvM. Politieke druk en de druk via de media hebben tot nu toe niet geholpen. Zelfs de oproep van de Coalaitie Fractieleider in DNA “waarom het zolang moet duren om de wetsproducten bij de DNA in te dienen”, heeft geen respons gehad.
  10 uur geleden · Vind ik leuk · 3

  Patricia Cheung Ik begrijp je vorige posting volkomen. Het is politieke onwil die goede intenties in de wielen rijdt. Ik vermoed dat ook ignoratie en provinciaal denken (sorry!) een rol spelen. De grote wereld en haar voortdurende en versnelde ontwikkelingen op het gebied van digitalisering wilt men buiten de deur houden. Men beseft niet hoe gemakkelijk en snel men met behulp hiervan in luttele tijd veel meer kan presteren. Suriname quo vadis?
  10 uur geleden · (Basharat Ahmadali vindt dit leuk)1

 5. Discussies binnen de FB-groep Actueel Suriname gingen door:

  Paul van Coblij:n Welke criteria hanteert de centrale overheid bij de verdeling van de gelden uit het districtenfonds?
  12 uur geleden via mobiel ·

  Basharat Ahmadali Paul van Coblijn.Er zijn geen criteria. Wel (grond)wettelijke opdrachten aan de Regering, zoals in art. 165 van de GW: “De regering moet redelijke en billijke fondsen toedelen aan de districten en de ressorten”. De WRO (art.40) en de Interimwet Financiele Decentralisatie (art.4) wijzen enkele zwake inkomstenbronnen als eigen inkomsten (overgang). Het wetsontwerp regelende de financiele verhouding tussen de staat en de districten is nog in de lade van de RvM. Dit ontwerp (1008) bepaalt de verdeelsleutel ingevolge art 165 grondwet. Het nieuwe Districten Financieel Stelsel is in dit wetsontwerp geregeld. Ook het wetsontwerp Districtsbelastingen, dat invoering van lokale belastingen bij districtsverordening mogelijk maakt, is op tafel van de RvM v.a. 2008. Zo zijn er tal van ontwerpen ter versterking van de financiele positie van de districten bij de Min v R.O.: storting boetegelden in districtesfondsen (2011), vaststelling vergoeding voor vuilophaal (2013), herzieningen van de tarieven van de oude wettelijke regelingen waaruit de districten hun inkomsten halen (2011). Ze stranden. Besluiten blijven uit. Ook zijn er in de staatsbegroting van 2014 slechts apparaatskosten opgebracht, maar geen fondsen ter financiering van de uit de roots voortgebrachte ressort en districtsplannen. Districten hebben aangegeven SRD 3/4 miljard nodig te hebben. Staatsbegroting 2014 is geraamd op +/- SRD 6 miljard. De verhouding Staat/districten is in het huidig systeem niet geregeld. (wel in het ontwerp van 2008). Ik zal een deze dagen hierover een samenvattende beschouwing geven in mijn BLOG: http://www.basahamadli.nl/blog
  10 uur geleden · Vind ik leuk · 1

  Frank Callender: Wat nu dus blijkt is dat wetgeving op verschillend gebied wordt aangehouden door de Vice President dhr Ameerali. Hierdoor stagneert het proces waardoor van een goede ontwikkeling voorlopig geen sprake kan zijn. Naast deze wetgeving die bewust wordt tegengehouden is het zeer belangrijk dat personen met een sociaal economische achtergrond, alsook financiele deskundigen klaarstaan deze ontwikkeling in de districten goed op te vangen.
  6 uur geleden ·

  Basharat Ahmadali Frank Callender. Fijn te merken dat gericht antwoord wordt gezocht op de door Armand Waggelmans gestelde hamvraag. Wat je daar post is structureel. Ik ga me straks in een BLOG artikel richten tot de nieuwe minister van Financien: (i) DLGP-I (2003-2008) (opdracht Regering) heeft het definitief wettelijk kader voorbereid en gepresenteerd aan de Min v RO c.q. Regering, (ii) om het gedurende DLGP-II (2009-2014) goed te keuren en uit te voeren > NIET GEBEURD! Voor de uitvoering is in de costtable v/h project US$ 150.000 geblokt. (iii) om dan in een vervolg decentralisatieprogramma (2015-2025) in aanmerking te komen voor IDB Financiering (proces is ernstig gestagneerd), terwijl districten ready gemaakt zijn de ontwikkeling goed op te vangen. (iv) heel wat wetsontwerpen gedurende DLGP-II voorbereid en ingedien bij Min RO cq. Regering, met enorme draagvlak. Zit in dezelfde bottle neck vast. Er zijn in de staatsbegroting 2014, evenals in die van voorgaande jaren, systematisch verzuimd middelen op te brengen voor de financiering van de projecten vanuit de roots (ressort en districtsplannen), terwijl de president zo graag de sociale slag wil gaan maken naar de achtergestelde gebieden. Dus, geen eigen middelen voor de districten, de wetgeving eigen middelen te genereren onthouden, geen IDB middelen door het laten stranden van het vervolgdecentralisatieprogramma. De districten zullen het moeten doen met wat DLGP-I en II tot nu toe heeft gerealiseerd aan capacitiet, zelfstandig begroting en financieel beheer, eigen districtsfonds, eigen comptable regelingen, hoe gering ook eigen bronnen van inkomsten, die zijn optimaal kunnen en moeten gaan benutten en kostenbesparend gaan werken door volksparticipatie, onderling samenwerkingsverband tussen de districtscommissariaten en goedoe sociale projecten voorbereiden voor financiering door donaties op grond van het donatiebesluit dat donaties en schenkingen aan districtsfondsen mogelijk maakt (Het lopende DLGP-II programma loopt op 20 maart 2014 ten einde. Komende weken gaan zitten in de processen voor projectafsluiting.
  een paar seconden geleden · Vind ik leuk