Vuilophaal en Vuilverwerking een complexe materie

I. VUILOPHAAL NICKERIE WORDT GEHERACTIVEERD                                                                                                     DWT 09-01-2015

Opmerkelijke opmerkingen n.a.v. het artikel in DWT van 9 januari 2015

Vuilophaal en vuilverwerking is een volledige verantwoordelijkheid van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. In de nieuwe maatregel van de DC heeft R.O. geen rol, kennelijk niet, omdat R.O. geen middelen opbrengt op zijn begroting, ook geen afdeling Vuipophaal en Vuilverwerking op het Ministerie heeft, ondanks de taak voor de zorg van vuilophaal en renigingsdiensten in de districten behalve Paramaribo. Ministerie van OW neemt volgens het krantenbericht op zich om particuliere truckhouders in te huren voor vuilophaal met financiering uit haar begroting tot een bedrag op maandbasis van SRD 45.000,-, terwijl het geen taak is van het Ministerie van Openbare Werken. De DC neemt op zich vuilniszakken via de winkels/supermarkten te verkopen met een kleine winst van van 5 cent op elke zak, die 60 cent moet kosten. Met deze opbrengst gaat de DC de verwerking van vuil zelf verzorgen. D.i. de taak van de DC niet, en het verkopen van de vuilniszakken met winst voor een speciale bestemming is wettelijk niet geregeld. Dwars door alles valt op dat de vervuiler slechts voor de vuilniszakken betaalt en de Staat/Min v OW jaarlijks SRD 540.000 moet betalen voor het ophalen/transport van vuil. Afgezien is om het principe, dat “de vervuiler betaalt” middels een correcte wettelijke regeling. Het geheel zit FOUT in mekaar. Tenminste zou hieraan een medebewindbeschikking ten grondslag moeten liggen. Lees mijn uitleg in het hier onderstaande artikel van 02-01-2014.

Wat gebeuren moet, gebeurt niet. Er ligt al langer dan anderhalf jaar op het Ministerie van R.O. ter goedkeuring het ontwerp-staatsbesluit bestemmingsheffing om krachtens de Wet Regionale Organen de regulering van vuilophaal en vuilverwerking bij districtsverordening mogelijk te maken. Hier wordt niet aan gewerkt. Het Ministerie moet binnen het Ministerie een organisatie/afdeling of onderdirectoraat Vuilophaal en Reinigingsdienst volgens haar taakomschrijving opzetten met een nieuwe begrotingspost in haar begroting. Dit gebeurt ook niet.

Het bovenstaande gaat aan de controlerende instantie geheel voorbij. Rekenkamer is de aangewezen instantie om dergelijke misslagen aan de kaak te stellen in haar jaarverslag aan De Nationale Assemblee.

De DC haalt het probleem aan van de vuilstortplaats. Hij wijst erop dat het vervuild/besmet water niet in contact moet komen met het grondwater, dat via de lozingen de woon – en  landbouwarealen binnendringt. Door ingrijpen is dit voorkomen, zegt de DC, door de afvoer richting de corantijnrivier te loodsen, wat even erg is. In het kader van het decentralisatieprogramma, het DLGP, zijn er graafmachines en trucks ter beschikking gesteld van de DC om serieus te werken aan het rehabiliteren van de vuilstortplaats door gebruik te maken van het bestekklare dossier voor de inrichting van vuilstortplaatsen op een verantwoorde manier. DC Coronie gaat een dezer dagen als eerste district volgens dit dossier de in uitvoering zijnde vuilstortplaats opleveren. Het bedrag dat OW consumptief weggeeft, was beter besteed aan het moderniseren van de vuilstortplaats in Nickerie, terwijl dit wel past in het takenpakket van OW.

1. Lees ook het bericht van Star Nieuws van 09-01-2015. :                                              http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26999

2.  Lees hieronder het bericht in DWT van 09-01-2015

Vuilophaal Nickerie wordt geheractiveerd DWT 09-01-2015

3. Zie het ontwerp staatsbesluit Bestemmingsheffing Districten

Staatsbesluit Bestemmigsheffingen Districten (juli 2013)

4. Zie het ontwerp Districtsverordening Bestemmingsheffing

Districtsverordening Bestemmingsheffing Huishoudvuil 11-11-13 Eind Concept

=====================================================================
II. AANPAK “VUILOPHAAL EN VUILVERWERKING” GOED EN FOUT
02-01-2014
Regelmatig verschijnen via de verschillende media berichten over vuilophaal en vuilverwerking. Zelfs vooradat het Ministerie van Openbare Werken actief werd in het ordenen van deze sector, is een heftige discussie gaande en zijn er vele artikelen over verschenen. Vele discussies zijn er geweest via de sociale media op Face Book, met name in de kringen Suriname Actueel en Decentralisatie.  In DWT van heden d.d. 02-01-2014 is wederom een artikel verschenen onder de kop: “OW introduceert nieuw vuilophaalproject”. Lees ook Star Nieuws van vandaag : http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/20984  “OW haalt vanaf februari ook grofvuil op”.
Op zich een goede zaak. Er vallen nog al wat zaken op, die keer op keer onder de aandacht van de beleidsmakers zijn gebracht en nu weer blijkt dat men het niet nauw neemt met de juridische grondsslag van de ordemaatregelen, ook niet met de taken met betrekking tot vuilophaal, vuilverwerking en reinigingsdienst die bij staatsbesluit, voor wat Paramaribo betreft aan het Ministerie van OW zijn voorbehouden, en de overige districten een aangelegenheid zijn van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, terwijl in opdracht van dezelfde regering het DLGP/decentralisatieprogramma bezig is de vuilophaaldiensten in de districten Marowijne, Nickerie, Commewijne en Nickerie te moderniseren. Nergens is een poging waar te nemen de capaciteit van de door decentralisatie versterkte districten te benutten. Ook gaan de instanties geheel voorbij aan de conclusies uit de discussies via de sociale media met negatie van zo’n grote draagvlak. Redenen om deze materie nogmaals uit te werken. Bij de rubriek reacties worden alle tot nu toe verzamelde discussies en conclusies gepubliceerd. Deze vastlegging dient als een bijdrage om handelingen, overheidprojecten, klachten, goed managemen en mismanagement bij de overheid te toetsen aan hetgeen in dit Blog-artikel is behandeld.
Complexe zaak:
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN heeft volgens art 20 Lid l Taakomschrijving Ministeries de zorg voor “vuilophaal en verwerking in Paramaribo”. Intussen heeft OW (zonder wettelijke basis en overleg met het Ministerie van R.O.) het district Wanica aan zijn zorggebied toegevoegd. Het gaat bij OW om alle soorten vuil dus (huishoud -, bedrijf, grofvuil, krien kondre, etc.). De huidige minister heeft recentelijk duidelijke bekendmakingen hierover gedaan: ophaal in de avonduren, ophalen van afval van winkeliers tegen betaling, het optreden krachtens de Politie strafwet en per heden een nieuwe vuilophaalproject aangekondigd. Wat een groot zorgpunt van OW is, betreft de centrale vuilstortplaats te Ornamibo, een nationaal vraagstuk, waar er nog steeds geen zicht op is hoe dit op te lossen. Hier wordt vuil van Commewijne, Paramaribo, Wanica en Para gestort.
MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING heeft volgens art.8 Taakomschrijving Ministeries de zorg voor vuilophaal –en reinigingsdiensten in geheel Suriname, met uitzondering van Paramaribo (dus inclusief Wanica). Dit ministerie heeft evenwel in haar begroting geen budgetlijn, dus voor deze taak is er geen begrotingspost, en er is ook geen specifieke Afdeling op het Ministerie van R.O. met staf, personeel, budget en equipement. Deze taak is overgelaten aan de Districtsbesturen, een taak die niet behoort tot de autonomie van de districten, en dus, er ook geen begrotingspost is op de Districtsbegroting. Het gaat in deze om een taak van het Ministerie van RO. Wil het Ministerie de uitvoering opdragen dan wel overlaten aan de districten, dan zal het Ministerie eerst middelen voor vuilophaal en reinigsdienst moet opbrengen. Immers, als je in medebwewind districten uitvoeren van werken opdracht, dan zal ook de middelen daarvoor moeten beschikbaar stellen.  Wat het Ministerie wel gedaan heeft, is, opdracht geven aan het DLGP-Projectbureau in de districten capaciteit neer te zetten, zodat vuilophaal en -verwerking kan worden overgelaten aan de districten. Deze opdracht is thans nog in uitvoering. Uiteindelijk moet dit leiden tot het dezentraliseren van de taak betreffende vuilophaal en reinigingsdienst naar de districten.
HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE heeft de zorg de wet te handhaven en onverkort, dwars door alles heen, art. 39a van de Politiestrafwet (GB 1915 no. 77, vele malen en laatstelijk gewijzigd bij SB 1990.no 24) toe te passen:
“Hij, die vuilnis, afval of andere hem toebehorende zaken nederwerpt, stort of plaatst, dan wel doet nederwerpen, storten of plaatsen op een voor het openbaar verkeer openstaande weg en de daarbij behorende voetpaden, in een voor het publiek toegankelijke tuin of park, ine een voor de afwatering bestemde of daartoe dienende gracht, trens of kreek of op een ander dan overheidswege daartoe aangewezen tot het domein behorend perceel of land, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste eenduizend gulden (lees SRD 1000).  De door de Minister van OW aangekondigde maatregel, dat  ingevolge de politiestrafwet streng zal worden opgetreden, is uitgebleven. (Er is geen rekening gehouden met het feit dat de plaatselijke politie geen middelen heeft de wet te handhaven. Voorstellen om alle verkeers -en andere boetes in het Districtsfonds te storten, krijgen geen andacht. Lees hierover meer elders in dit artikel).
HET DLGP-PROJECTBUREAU heeft volgens de Leningsovereenkomst met de IDB voor 5 van de 10 gedecentraliseerde districten een budget ter beschikking voor de verbetering van vuilophaal en vuilverwerking. Samen met het Ministerie en met betrokkenheid van de Districtsbesturen en DR’s van Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne wordt thans geïnvesteerd in de versterking van de nieuwe afdeling op de commissariaten, t.w. Afdeling Milieu en Gezondheid (MGD). Deze dienst wordt voorzien van moderne management tools, meubilair, equipement en trainingen. Het projectbureau heeft ook voorzien in locale wetgeving. Er zijn districtsverordeningen ontworpen om de door de huishoudens te betalen vergoeding voor vuilophaal te legaliseren. De ontwerpen zijn al geruime tijd in behandeling op het Ministerie van Regionale ontwikkeling.

PARA: een eerder genomen initiatief om een plastic recycling plan op te zetten gaat niet meer door. Bij nader onderzoek bleek, dat de kwaliteit van de plastieke flessen (harde plastiek) niet geschikt is als grondstof te dienen voor het reciclen tot plastieke vuilniszakjes. Para geeft aan, naast het bestaand materieel, behoefte te hebben aan 2 kraakperswagens voor ophaal van huishoudafval en afval van de winkeliers en bedrijven, en wel tegen vergoeding volgens bij verordening van de DR vast te stellen tarieven. Para krijgt ook boten om van vuil uit de kanalen en kreken te halen. Para is rijk aan kreken en volet zich geroepen om de aan de kreken gelegen oorden, de waterbronnen en grondwater veilig te stellen. Para gaat smartphones met passende applicaties voorzijn  veldcontroleurs aanschaffen voor rapportage en directe ingrijpen tegen overtreders. Ook zullen er communicatie middelen in de kraakperswagens geplaatst worden.

WANICA: voor 95% wordt het huishoudvuil al door het Ministerie van Openbare Werken opgehaald. Wel zegt het district over 2 Pick-ups te willen beschikken om de gebieden aan te doen, die niet door OW worden bestreken. Voorts ligt het in de bedoeling, dat Wanica een deal sluit met de winkeliers om tegen vergoeding hun afval op te halen. Die ontvangsten zijn nodig om de kosten te dekken voor het schoonhouden van het district. Het wachten is op groenlicht van het Ministerie van R.O., dat al enige tijd de concept-districtsverordeningen in behandeling heeft.

COMMEWIJNE: kiest voor het huidig systeem van vuilophaal door particuliere bedrijven. De kosten komen ten laste van het Districtsfonds. Deze zijn evenwel nogal hoog. Zo gauw er groenlicht is gaat de DR bij districtsverodening tarieven en richtlijnen invoeren om zodoende in de nabije toekomst de kosten van vuilophaal te compenseren

NICKERIE: de vuilstortplaats is een groot zorgpunt. Dit denkt Nickerie op termijn met ondersteuning van de centrale overheid te gaan oplossen. Afgesproken is dat de DLGP-middelen worden aangewend om tenminste alvast de woonwijken schoon te houden. Het huidig management van de Afdeling MGD, dat huishoudvuil in eigen beheer ophaalt, wordt versterkt en het materieel wordt uitgebreid. Het district heeft aangegeven twee (2) kraakperswagens te willen aanschaffen.
MAROWIJNE: beschikt over twee (2) vuilstortplaatsen, respectievelijk te Albina en Moengo. Met van particulieren gehuurde pick-ups wordt in eigen beheer gemengd vuil opgehaald. Het district geeft aan over twee (2) kraakperswagens en een bulldozer te willen beschikken voor het schoonhouden van het district. De vuilstortplaats te Albina zal op termijn worden verplaatst moeten worden, ook omdat in de directe omgeving een hospitaal wordt gebouwd.  De stortplaats van Moengo wordt met middelen van DLGP gerehabiliteerd door o.a. de toegangsweg naar de stortplaats te bestraten. Marowijne krijgt een bulldozer bij de vuilstortplaats.

CORONIE: dit district heeft gekozen om als proefproject een vuilstortplaats in te richten. Er moet dringend een eind komen aan vuilsmijterij tussen het vliegveld en de daar langslopende zandweg. Nimos en externe experts zijn betrokken om aan te geven hoe de put moet worden ingericht zonder grondwater te besmetten. Op regulier basis wordt het aangeleverd vuil gedumpt en direct met zand bedekt.

Voor alle districten zal bij districtsverordening bestemmingsheffing worden ingevoerd. Het concept van van artikel 2 zal alsvolgt luiden:

“Binnen het bestuursgebied van een district kunnen bij districtsverordening bestemmingsheffingen worden ingevoerd ten aanzien van de volgende onderwerpen:
a) het ophalen en verwerken van huisvuil, inclusief zwerfvuil;
b) het ophalen en verwerken van vuil of afval van bedrijven en industrieën;
c) het beschermen van het milieu en de biodiversiteit in recreatie- en natuur- en woongebieden;
d) het bevorderen van het toerisme”.
De tarieven worden bij Districtsbesluit vastgesteld. De geïnde middelen worden gestort in het Districtsfonds.
Het ontwerp is al geruime tijd in behandeling van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling.
Vanuit DLGP wordt een awareness programma verzorgd. Diverse experts zijn al bezig dit programma samen te stellen om de bevolking en alle verantwoordelijken in deze mee te krijgen voor een goede ordening en schoon milieu.

OW introduceert nieuw vuilophaalproject DWT 02-01-2014

Comments are closed.