Begroting Min.v. Financien gaat voorbij aan financiele decentralisatie

INLEIDING
Suriname kent steeds terugkerende financiële/fiscale crisis.
Elke keer grijpen de centralisten binnen het Ministerie van Financiën en ook onder alle andere Financiële en economische instellingen/instituten, zoals recentelijk ook FEP (Financieel Economische Platform) naar methoden die achterhaald zijn, dan wel zeer belastend zijn voor het volk.
Nu anno 2015 gebeurt dit weer rondom de samenstelling van het nieuw regeerprogramma voor Kabinet Bouterse II 2015-2020, zoals gepresenteerd door de media.
Op de Face Book paginana van Decentralisatie Suriname is deze materie uitgebreid behandeld onder de kop: TAX INCREASE AND BUDGET CUT als maatregel is niet de oplossing om uit de huidige financieel-economische crisis te geraken. Je treft het volk 2 keer. Eenmaal door belastingen te verhogen en andermaal door de beste volksvriendelijke programma’s van de begrotingen te schrappen.
De financiële decentralisatie is met het programma van de Regering en de IDB via DLGP 2003-2014 (Decentralization and Local Government Strengthening Program) in alle 10 districten gerealiseerd om de regering oplossingen aan te dragen meer inkomsten te generen door de Districtenbelastingwet voor de districten goed te keuren, die mogelijk maakt om bij districtsverordening lokale belastingen en niet belastingmiddelelen in te voeren. Met de opbrengsten hieruit als eigen middelen kunnen de districten dan hun eigen huishouding financieren. En, met de invoering van de nieuwe wet Financiële Verhoudingen tussen de Staat en de Districten zou de Regering krachtens artikel 165 van de Grondwet middelen moeten afzonderen voor de districten om de Districts en Ressortbegrotingen te financieren voor de bevordering van de sociaal -economische ontwikkeling van de districten met een enorme impact op de nationale economische groei.

Begroting Min.v. Financien gaat voorbij aan financiele decentralisatie

Begroting MinFin ademt negatie van de financiële decentralisatie.
Zie onderstaande passages uit de Middelenbegroting van het Ministerie van Financien (2005) en de comments daarop:

80.00.05: Huurwaarde Belasting (Directe belasting)
Begroting 2015 brengt als raming op 5.948 (2013), 4.000 (2014), 6.000 (2015), 6.200 (2016) 6.400 (2017), 6.600 (2018), 6.800 (1919). (alle bedragen x 000)
Als grondslag van deze belasting geldt de huurwaarde van gebouwen. In 2015 zal de hertaxatie in de districten worden voortgezet. De verwachting is SRD 6.000.000,- aan huurwaardebelasting binnen te halen.

D.i. een art.4 middel volgens de Interimwet Financiële Decentralisatie t.b.v. het districtsfonds
Beleid en actie: Verre van progressief; alles wijst op een zwak inningapparaat, en zwakke maatregelen.
Geen rekening gehouden met de door DLGP getroffen voorzieningen:
1. De inning over te laten aan de geautomatiseerde afdeling Districts Financiën en Planning (DFP) onder leiding van de Districtsadministrateur (een bedrijfseconoom), die reeds de aanstelling van sub-betaalmeester heeft
2. Opgebouwde capaciteit op de districtscommissariaten in een samenwerking tussen de subbetaalmeester van MinFin op de districtskantoren en de Districtsadministrateur om alle overheidsbetaling te ontvangen en te schiften naar resp. de Centrale Kas en de Districtsfondsen voor wel de ontvangen staats en districtsmiddelen.
3. Met de afronding van de voorzieningen op de commissariaten, zodanig, dat op bepaalde districtskantoren de Sub-betaalmeester zowel voor de centrale als de districtskas ontvangt en overdraagt (Paramaribo, Nickerie, Moengo) en op de overige commissariaten de Districtsadministrateur (sub-betaalmeester) alle ontvangsten int en overdraagt. Een win-win situatie voor MinFin, Districtsfonds en de burger die geen loperij heeft.
4. Het ontworpen Districts Belasting Systeem, om locaal de Huurwaardebelasting te innen in samenwerking met de Afd. Huurwaardebelasting van MinFin, waarvoor een speciale software is ontwikkeld, zodat het districtenbelastingsysteem via het DLGP wide Area Net Work kan worden aangesloten op het netwerk van de Belastingdienst van MinFin. Er is door MinFin geen goedkeuring gegeven met de stelling, dat het MinFin nog niet zover is met de invoering van met de bouw van een nieuw IT- systeem voor de totale Belastingdienst en aanpassing van de wetgeving.
5. Het ontwerp-staatsbesluit om alle boetes te storten in de districtsfondsen als middelen voor bestuurshandhaving door de DC en operationele kosten voor de politie in de districten
6. Het ontwerp-staatsbesluit betreffende bestemmingsheffing voor de invoering van tarieven voor vuilophaal en vuilverwerking, toeristen heffing, etc. en de regeling daarvan bij districtsverordening
7. Het niet-goedkeuring van de Districten belastingenwet heeft tot gevolg, dat 2 districtsverordeningen niet kunnen worden behandeld:, t.w.
(i) Verordening Waardeverordening; d.i. de tussen Districtsbestuur en de eigenaren van percelen overeengekomen financiële bijdrage bij waardestijging van de grond door overheidsinvesteringen in nutsvoorzieningen en verbetering van de infrastructuur zoals asfaltering van de weg en ontwatering van het woongebeid.
(ii) Verordening Woongenot; d.i. een verbeterde versie van de Huurwaardebelasting om de ingewikkelde en met hoge kosten gepaard gaande taxaties te vervangen met oppervlakte in vierkante meters voor de berekening van de de tarieven voor de huurderbelasting.
8. De ontwerpwet regelende de financiële verhouding tussen de staat en de districten, o.a. invoering van een Districts Egalisatiefonds waarin volgens art 165 GW staatsmiddelen worden afgezonderd voor de districten en de ressorten voor de financiering van hun Districts en ressortplannen
9. De ontwerp districtenbelastingwet om de heffing van niet-belastingmiddelen bij districtsverordening mogelijk te maken voor het genereren van eigen middelen voor de financiering van de districtshuishouding.
10. Het ontwerp staatsbesluit betreffende herziening van de oude tarieven genoemd in art. 4 van de Interimwet Financiële Decentralisatie (2012). Het langer aanhouden heeft zeker nadelige financiële gevolgen voor de staat.
Het anti -financiële decentralisatie BELEID van MinFin verzet zich tegen de inzet van het in het district royaal opgebouwd inningcapaciteit ter vergroting van staatsinkomsten! Funest voor het Land.

80.10.10 Belasting op Publieke Vermakelijkheden (indirecte belastingen)
4.178 (2013), 3.000 (2014), 5.000 (2015), 5.750 (2016), 6.613 (2017), 7.604(2018), 8.745 (2019)
Belasting op publieke vermakelijkheden is een belasting geheven op voordrachten, vertoningen, voorstellingen of uitvoeringen en alle bijeenkomsten, onverschillig van welke aard of benaming, zo wel afzonderlijk als verenigd waartoe aan het publiek, tegen betaling toegang wordt verleend. De belasting bedraagt 25% van de verkoopwaarde der uitgegeven toegangsbewijzen. De geraamde inkomsten bedragen voor 2015 SRD 5.000.000 ,-

D.i. een art.4 middel volgens de Interimwet Financiële Decentralisatie (2003) t.b.v. het districtsfonds.
1. De organisatie binnen MinFin zit fout in elkaar: hoewel het een Local tax is, is met in deze belast een afdeling op het MinFin, t.w. Invoerrechten en Accijnzen, een afdeling die totaal niets mee te maken heeft. Het lukt maar niet om deze bevoegdheid over te hevelen naar de Districtscommissaris, die wettelijk ook de vergunningverlenende instantie is voor de voormelde evenementen, mede op grond van de Interimwet Financiële Decentralisatie, die bepaalt dat de inkomsten daaruit voorvloeiende bestemd zijn voor de districtsfondsen.
2. Er vinden in alle districten tot diep in het binnenalnd evennementen plaats tegen betaling, zonder vergunning van de DC en zonder controle. Centraal en decentraal zijn door de slechte organisatie en samenwerking, deels bij MinFin en deels bij de DC en door het niet willen loslaten en overlaten aan de DC, niet in staat over te zijn. Overigens, het controleapparaat is voledig in handen van MiFin. Voorbeeld. Het district Para is pro-actief geweest vooral m.b.t. de vele oorden, hetgeen aan opbrengsten een toename betekende van 75,000 naar 375,000 en thans zelfs veel meer.

80.50.99 Diverse Niet Belasting Ontvangsten
80.70.02 Fiscale boeten vervolgingsgelden etc.
802 (2013), 1.500 (2014), 2.000 (2015), 2.200 (2016), 2.420 (2017), 2.662 (2018, 2.929 (2019)

D.i. evenwel (nog) geen een art.4 middel volgens de Interimwet Financiële Decentralisatie t.b.v. het districtsfonds. Artikel 40 van de Wet Regionale Organen (1989) schrijft wel voor dat bij staatsbesluit de opbrengsten daarvan gestort kunnen worden in de districtsfondsen
Van 2013 ligt er een ontwerp-staatsbesluit om de storting van de boetes in de districtsfondsen mogelijk te maken. De DC zou daarmee de kosten van bestuurshandhaving (die nergens in de staats of districtsbegroting zijn opgebracht), en de Gewestelijke Politie Commandant de operationele kosten (deels) kunnen dekken. DLGP-projectbureau heeft dit in samenwerking met de Korpsleiding voorbereid en op het Ministerie van R.O. ingediend. Bij goedkeuring zou dit een enorme boost zijn voor de financiële positie zowel van de staat, die bespaart op districtsuitgaven als van de districten, die effectiever kunnen optreden en meer kunnen opbrengen dan de centrale overheid.
De ramingen van SRD 2 miljoen) zijn laag. In 2014 haalde politie Nickerie alleen al SRD 1 miljoen aan boeten op en district Commewijne SRD 350.000.

Totaal Diverse Niet Belastingen
172.578 (2013) 185.254 (2014) 318.255 (2015), 274.110 )2016), 285.619 (2017), 297.428 (2018), 309.89 (2019), TOTAAL: 880.50.99 Onder deze post vallen nummerplaten rij- en voertuigen, diverse ontvangsten van de OIA en de ODB, naturalisatie en interestkosten. Het geprojecteerd bedrag voor 2015 is SRD 5.000.000,-.

D.i. een art.4 middel volgens de Interimwet Financiële Decentralisatie (2003) t.b.v. het districtsfonds.
Zie de informatie uit de districtsbegroting van Para (2014) met de beste registratie en resultaten.
Huurwaardebelasting (directe belasting) 20.000, Publieke Vermakelijkheid (indirecte belasting) 300.000, en de Niet-Belastingmiddelen: heffing zwaar transport 60.000, rechten op gedisitilleerd 1000, bijdrage vuilophaal 24.000, begrafeniskosten 3.000, zondagserustgelden 36.000, recognitie en voorwaarden 650.000, verhuur 10.000, Bestekontvangsten 2000. TOTAAL SRD 1.106.000.
De begroting van MinFin is zeer onduidelijk om het niet te vermelden, geen moeite te nemen samen met de districten beleid te maken. Paramaribo, Wanica en Nickerie halen meer op, od horen vele malen meer dan Para op te brengen. SRD 15 tot 20 miljoen is hier verwaarloosd.
De begroting van MinFin maakt helemaal geen melding van de niet-belastingmiddelen als: erfpachtcanon, grondhuur, huur, concessierechten, etc. Nog minder is ergens in de begroting toelichting op de te nemen maatregelen en doen van investeringen om meer staatsinkomsten hieruit te halen.
De centrale overheid is niet in staat om landelijk deze niet-belastingmiddelen op te halen. En ziet ook niet in om het inningapparaat op districtsniveau te betrekken.
De interim-wet schrijft voor, dat de MinFin een deal kan sluiten met de districtsbesturen om dit soort middelen voor de centrale kas te innen en daarbij af te spreken welke percentage de locale overheden kunnen behouden. Bijvoorbeeld 50%. Een dergelijke deal zou de centrale kas veel meer opleveren dan nu het geval is.

Donaties (niet in de staatsbegroting)

De President heeft in 2012 het Staatsbesluit ter uitvoering van artikel 40 lid 2 onder d van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28) (Besluit andere inkomsten van de Districten) SB2012 N0.135 , kortweg het Donatiebesluit afgekondigd. Het gaat om bijdrage (donaties en subsidies) van de burger, nationale en internationale instellingen, die mogen worden geaccepteerd en gestort in de districtsfondsen.
MinFin en MinRo hebben verzuimd om een eenvoudig verplicht voorgeschreven donatieformulier te bekrachtigen en te sturen voor de DC’s, waardoor de DC’s de al te vaak aangeboden vrijwillige financiele bijdrage niet accepteren. Ook deze nalatigheid en ontbreken van voorzieningen in de staatsbegroting heeft voor de staat en de districtsfondsen nadelige financiële gevolgen.

90.10.05 Inter-Amerikaans Development Bank
De financiering van het automatiseringssysteem als onderdeel van de hervormingen binnen de belastingdienst zal geschieden door de IDB. Voor 2015 is het voornemen om SRD 33.500.000,- van de lening te besteden.
Ontwikkelingsfinanciering
Ter verruiming van de beschikbare financieringsmiddelen zullen er mogelijkheden worden
geschapen om de Staatsinkomsten te verhogen en het aanboren van diverse
financieringsbronnen, waarbij er gekeken zal worden naar nieuwe financieringsmogelijkheden
via beschikbare internationale, regionale instituten en organen. Tevens zullen ter vergroting van de beschikbaarheid aan formele middelen, besparingen opgevoerd worden.

MinFin verzuimt in de financiering mee te nemen het Districten Belasting Automatiseringssysteem, en negeert compleet het in het kader van het IDB uitgevoerd financieel decentralisatieprogramma.
Ook is duidelijk, dat de vertrekkende regering geen voorstander is geweest van de voortzetting van het decentralisatieprogramma om de overige ministeries te decentraliseren en bij de IDB financiering te vragen voor een Capital Investment Programma t.b.v. de sector en gemeenschapsontwikkeling op Districts en wijk niveau.

Regionalisering van de ministeriele begrotingen.

Uit de begrotingsinrichting van MinFin blijkt niet dat Suriname volgens de GW een gedecentraliseerde eenheidstaat is. Ook is geen rekening gehouden met de grondwettelijke verplichting in art. 165 om genoegzaam middelen af te zonderen voor de districten en ressorten. Ook zijn alle begrotingen in strijd met artikel 1 van de Wet Regionale Organen, waarin medebewind is geregeld.
De ministeriele begrotingen moeten geregionaliseerd zijn naar de districten/ressorten voor zover het gaat om de financiering van de in art. 1 WRO vermelde sectoren:
Nnatuurlijk milieu en woon- en leefklimaat; civieltechnische infrastructuur; agrarische en industriële ontwikkeling; nutsbedrijven; onderwijs, cultuur en sport; medische en sociale zorg; andere, bij resolutie aan te geven onderwerpen.
Het Ministerie van Financiën moet de hiervoor bestemde middelen in goed overleg met de districtsbesturen volgens de ressort/districtsbegroting) inbedden in de begrotingrn van de ministeries die met de respectievelijke sectoren zijn belast onder voorwaarde, dat de ministeries die bedragen slechts in medebewind met inzet van het districtsapparaat mogen worden uitgevoerd. Hiervoor kan een standaard Format medebewindbeschikking worden ontworpen, waarin de bedragen, de richtlijnen en de condities worden geregeld.

Commentaar op de Algemene toelichting in de Begroting 2015 van MinFin
Het Ministerie van Financiën heeft binnen haar taakstelling de verantwoordelijkheid voor het beheer en toezicht van de staatsfinanciën. In het kader van het project “Beheer en toezicht van de staatsfinanciën” vond de “launching” van het nieuw te implementeren geïntegreerd financieel management informatie systeem, genaamd Integrated Financial Management Information System (IFMIS) van Freebalance in februari 2014 plaats. Dit systeem biedt de mogelijkheid voor een betere registratie van en inzicht in de financiële administratie van de overheid. Aangezien het IFMIS gebaseerd is op de Charts of Account (Rekeningenstelsel) zal dit systeem verder de mogelijkheid bieden om de begrotings- en de financiële verantwoording conform internationaal boekhoudkundige standaarden (IPSAS) uit te voeren. De begeleiding van en toezicht op het begrotingsproces wordt hierdoor verbeterd.

Comment: Het ministerie gaat geheel voorbij aan het nieuwe Districten Financieel Stelsel, zoals vervat in de ontwerpwet regelende de Fianciele Verhoudingen ussen de staat en de districten. Houdt ook geen rekening met de automatisering van de financiele administratie in OpenErp (moderne Software) en het reeds ontworpen modern Districten Belasting Systeem. Ook heeft het Ministerie niet eens willen kijken naar het DLGP Wide Area Net Work, en nog minder willen goedkeuren om beide netwerken op elkaar aan te sluiten.

Fiscaal beleid
Met nadruk is aangegeven dat het noodzakelijk is de hervorming van de belastingwetgeving en de belastingadministratie
113. Introductie nieuwe fiscale wet- en regelgeving
Het is noodzakelijk nieuwe fiscale wet- en regelgeving te introduceren, welke moeten aansluiten
op de huidige groeiende economische activiteiten en de veranderende samenleving.
Modernisering van de huidige fiscale wet- en regelgeving heeft prioriteit, willen we de Belastingdienst en de Staatsfinanciën hervormen. Voor de uitvoering van deze beleidsmaatregel
is er een bedrag van SRD 1.500.000,- begroot.

Comment: Niet is meegenoemen alles wat gezegd en geschreven is over de reeds in de districten doorgevoerde hervormingen m.b.t. het zelfstandig begroting en financieel beheer op basis van de Interimwet Financile Decentralisatie en de Districtrictsverordeningen ter invoering en beheer van de districtsfondsen. Ook gaat het ministerie voorbij aan de ontwerpwet financiele verhoudingen, de ontwerpwet districtenbelasting en al de tot dusverre gedane voorstellen voor optimale functionering van de inningscapaciteit van staatsmiddelen. Komt neer op negeren van alles dat met participatie van het ministerie van Financien en regionale ontwikkeling is gerealiseerd.

Automatisering
Er zal eveneens een aanvang worden gemaakt met de bouw van een nieuw IT- systeem voor de totale Belastingdienst. Deze investering moet resulteren in een efficiëntere heffing en inning van de belastingen. Tevens zal dit IT- systeem een handvat zijn voor managers om waar nodig tijdig in te grijpen en om de Minister van Financiën bij te staan met betrouwbare bestuurlijke informatie.

Comment. Komt niet geloofwaardig over. Lees nogmaals al de bovenvermelde comments!

105. Fiscale controle Binnenland
Het betreft hier fiscale controle in het achterland van Suriname. In 2015 zal men de expedities naar het binnenland opvoeren. Het begroot bedrag hiervoor is SRD 400.000,-.

Comment: de capciteit in de districten om mee te helpen controleren is niet meegenomen. Het blijft een onmogelijke opgaven voor het Ministerie om de controle centraal vanuit Paramaribo te blijven uitoefenen.

129. Activiteiten in het kader van Sociaal Economische Ontwikkelingen
Binnen deze beleidsmaatregel vindt de financiering lastens de eigen begroting plaats van
projecten en activiteiten. In deze betreft het de Mikro Kredieten Programma, IntEnt en
Institutionele versterking bij de implementatie Rio Conventies. Hiervoor is er een bedrag
geraamd van SRD 2.000.000,-.
De kleine ondernemers betere perspectieven te bieden voor hun sociaal- economische welvaart en welzijn.

Comment: Bevorderd moet worden dat met financiering van IDB het vervolg decentralisatie ,programma komt waarin waar wordt gemaakt wat hier wordt gesteld. De voorbereidingskosten kunnen hieruit worden bestreden.

Comments are closed.