mr. Zamani Accord: Overheidsbestedingen door de centrale overheid en de locale overheden

Scriptie ter verkrijging van de hoedanigheid van Meester in de Rechten
Zamani Accord
Begeleider: mr. B. Ahmadali
Paramaribo, november 2013

DE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME
FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN
STUDIERICHTING RECHTEN
“OVERHEIDSAANBESTEDINGEN DOOR DE CENTRALE OVERHEID
EN DE LOKALE OVERHEDEN”
De context waarbinnen aanbestedingen door lokale overheden
plaatsvinden

Zamani Accord is gedurende de uitvoering van het IDB-project: Decentralization and Local Government Strengthening Program” DLGP-II van 2009 tot 2013 als Procurement Officer verbonden geweest en aan het DLGP-projectbureau en heeft in die periode uitmuntend goed werk geleverd naar tevreden van het Projectbureau, het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en de Inter-American Development Bank (IaDB).

In deze scriptie is voor de eerste keer uitgelegd hoe de comptabele voorschriften van de centrale overheid en de locale overheden verhouden m.b.t. het houden van openbare aanbestedingen, de staatsinkomsten tegenover de districtsinkomsten en de inrichting van de centrale begroting / staatsbegroting en die van de districtsbegrotingen.

Dit vraagstuk is anno augustus 2015 actueel wegens de behandeling in DNA van een wetsvoorstel tot wijziging van de comptabiliteitswet.

Leesover deze actualiteit wat is gechreven op de FB page: Decentralisatie Suriname
https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname/posts/900029283377481

Zie hieronde de link met de afstudeer scriptie van mr.Zamani Accord:

Microsoft Word – Scriptie 061113

Comments

mr. Zamani Accord: Overheidsbestedingen door de centrale overheid en de locale overheden — 1 Comment

 1. Nogmaals vanwege de urgentie en de attitude ‘no body cares”:
  DNA: DENK DEZE KEER WEL AAN DE REGIONALISATIE VAN DE STAATSBEGROTING bij de wijziging van Comptabiliteitswet
  https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname/posts/900029283377481
  Een ieder die deze post leest en deze materie serieus neemt, wordt gevraagd het te delen met je vrienden, die Lid zijn van DNA en bij voorkeur Lid zijn van de Commissie van Rapporteurs (CvR).
  De behandeling in eerste ronde in DNA van het wetsvoorstel tot wijziging van de comptabiliteitswet is op donderdag 20 augustus j.l. geweest. Meerdere leden hebben gevraagd om integrale wijziging, Gelijk hebben ze. Ook blijkt dat het DNA -Lid Ethnel volgens DWT 210815 de enige was, die gewezen heeft op de financiële decentralisatie en het regionaliseren van de staatsbegroting.
  De materie is niet eenvoudig, reden waarom ik als referentie een belangrijk document op dit gebied attach. Lees vooral blz. 37 t/m 42), en de vraag is hoe krijg je de juiste toedracht onder de aandacht van de Leden van CvR in DNA of andere Leden, die onvoorwaardelijk de eisen van de wet m.b.t. de herziening van de inrichting van de staatsbegroting en de middelenstaat moeten kunnen meenemen.
  De financiële decentralisatie kan niet langer worden genegeerd. Aan de Grondwet, Wet Regionale Organen en de Interimwet Financiële Decentralisatie mag niet langer worden voorbijgegaan.
  Er zal rekening moeten worden gehouden met het feit, dat er in onderlinge samenhang sprake is van de staatsbegroting bestaande uit de begrotingen van de ministeries van de centrale overheid, de districtsbegrotingen van de Districts /locale overheden in het verlengde daarvan en de bijzonderheid van de begroting van het ministerie van regionale ontwikkeling, die reeds is geregionaliseerd door elk district als beleidsmaatregel op te brengen om hun begrotingstekorten te dekken..
  De comptabiliteitswet geeft de richtlijnen m.b.t. de inrichting van de staatsbegroting (de uitgavenzijde) en de inrichting van de middelenstaat (de inkomstenzijde). Met verwijzing naar art. 165 wordt gevraagd in de wijziging mee te nemen, dat de toedeling van redelijke en billijke fondsen aan de DISTRICTEN en RESSORTEN (zowel voor autonome als medebewind taken) in de begroting van het ministerie van Financiën duidelijk transparant en zichtbaar wordt gemaakt.
  Met verwijzing naar art. 1 van de Wet Regionale Organen (medebewind) wordt gevraagd, de daarin opgesomde sectoren voor de sociaal -economische ontwikkeling van de districten zichtbaar op te nemen in de begrotingen van de respectievelijke ministeries en ook de daaraan verbonden bedragen per ministerie, per district en per sector transparant te maken, met de uitdrukkelijke bepaling dat de ministeries deze middelen uitgeven in een harmonische samenwerking met de districtsbesturen.
  De Richtlijnen m.b.t. de inrichting van de districtsbegrotingen (uitgavenzijden en de districtsfondsen (inkomstenzijde) komen van de Minister van Financiën en van de Minister van Regionale Ontwikkeling, ingevolge de Wet Regionale Organen. Hierop is de comptabiliteitswet niet van toepassing. Zo werkt het ook in de praktijk al v.a. 2007. De begrotingen moeten per directoraat van de ministeries de middelen opbrengen die zij nodig hebben de districtsplannen en de ressortplannen te financieren. Deze wettelijke maatregel verantwoordt ook waarom deze middelen in de begrotingen van de diverse ministeries op een zichtbare en transparante manier moeten zijn opgebracht.
  Reden waarom bij de herziening gepleit wordt om degelijk rekening te houden met de grondwettelijke en andere wettelijke eisen om te kunnen zeggen: dat zal worden voldaan aan de door de wijziging van de comptabiliteitswet beoogde doelen:
  (I) betere begrotingspresentatie, (ii) inzichtelijker maken van de bestemming der middelen, (iii) inzichtelijker maken van de financieringsbron in de begroting, (iv) inzichtelijker maken en effectievere sturing van financiële beslissingen, (v) transparanter financieel beleid, (vi) verhoging van de kwaliteit van het beheer, het toezicht en de controle op de overheidsfinanciën.
  Lees de tekst en uitleg in de onderstaande scriptie (blz. 37-42). Tijdens de uitvoering van het decentralisatieprogramma (DLGP-II) was het nodig om deze materie grondig uit te zoeken. En dat heeft mw. Zamani Accord gedaan, gezien zijn opgedane kennis als Procurement Specialist, verbonden aan het DLGP-projectbureau

  Geplaatst op FB page Decentralisatie Suriname:https://www.facebook.com/decentralisatie.suriname/posts/901347226579020