Stamboomonderzoek

Stamboomonderzoek: Van immigrant naar proband

5 JUNI 1873 – 5 JUNI 2003

De Vice-President van de Republiek Suriname, Mr. J.R. Ajodhia, ontving op 29 mei 2003 ter gelegenheid van de herdenking van 130 jaar Hindostaanse immigratie, uit handen van de auteurs, de heren Akbaal Ghafoerkhan, kleinkind van de immigrant Ameerseen Khan en Mr. Basharat Ahmadali, zoon van de immigrant Bandeali, een Album met de titel “Van Immigrant tot Proband”.
Bij deze gelegenheid waren ook aanwezig het oudste in leven zijnde familielid, de heer Sultan Miermohamed Khan, kleinkind van de immigranten Bhagwandin Moelchand – Jewane Khodabux, en Moerselien Mohamedajoeb, achterkleinkind van de immigranten Ameerally- Maroo.

In dit Album is het resultaat van een drie jaar durende stamboomonderzoek vervat,  waarbij 6 immigranten uit het voormalige Brits-Indie (India) zijn betrokken:

1. Ameerseen Khan GHAFOERKHAN, die op de leeftijd van 23 jaar, afkomstig van het dorp Kishunpur, met de boot Lena-II, op 28 maart 1902 te Fort Nieuw Amsterdam aankwam en op de plantage Mariënburg in het district Commewijne te werk werd gesteld. Hij trouwde op 14 maart 1907 met Hameedun Moelchand, dochter van de immigranten Bhagwandin MOOLCHAND en Jewane KHODABUX. Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren: Doerkhanie, Fateh, Poerdoel, Abdoeladjit, Sheermohamed, Abdoelrahman en Mohamed Zakaria.

2. Bhagwandin MOOLCHAND kwam in Suriname aan op de leeftijd van 22 jaar met de boot “Laleham & Peswa” op 27 augustus 1884. Hij kwam uit het dorp Onao en werd in het district Commewijne op de plantage Susannasdaal te werk gesteld. Hij trouwde op 21 februari 1894 met Jewane Khodabux, die met dezelfde boot meereisde.

3. Jewane KHODABUX kwam met de boot “Laleham & Pesha, vanuit het dorp Japnaye, op 30 jarige leeftijd, eveneens op 27 augustus 1884 in Suriname aan. Ook zij moest plantagearbeid gaan verrichten op Susannasdaal in het district Commewijne. Uit het huwelijk met Bhagwandin Moolchand werden de volgende kinderen geboren: Doobadeea, Sanichuree, Hameedun, Joeman, Somaria en Nirmohie

4. Sheikh AHMADALI kwam van het dorp Donrara op de leeftijd van 19 jaar met de boot “SS Mutla”  en werd op de plantage Fredericisgift in het district Saramacca tewerk gesteld. Hij trouwde met Doerkhanie Ghafoerkhan, dochter van Ameerseen Khan en Hameedun Moelchand, waaruit de volgende kinderen werden geboren: Twahiragatoen, Towahirali, Haziragatoen, Toyabali, Mahmoedali, Twejebagatoen en Basharat (auteur van het Album en proband op zoek naar voorouders).

5. NASOO (  )….Vertrokken uit het dorp Arrak-Lachmipore op de leeftijd van 20 jaar met de boot “Ganges” en zette voet aan wal op 23 april 1889. Zij nam een dochtertje van 3 jaar oud, geheten Maroo,,,, mee. Moeder en kind gingen naar de plantage Jagtlust in het district Commewijne. Nasoo kreeg in Suriname nog een kind, geheten Mahabier. Maroo… trouwde op 21 mei 1903 met Moektiaar Mohamedajoeb, zoon van Ameer Ali (Cacao Mia).

6. AMEERALLY, werd achterhaald via het Vreemdelingenregister van CBB, en vanwege zijn popilariteit in familiekringen als ‘Cacao Mia’, als immigrant uit het voormalige Brits-Guayana (Guyana), Anotrona Village Dimirara. Hij nam de volgende kinderen mee: Moektiaar Mohamedajoeb, Sarfrajan, bekend als Beeb en Azizahamad Amierali, bekend als ‘Ladjie Mia’. Moektiaar Mohamedajoeb trouwde op 21 mei 1903 met Maroo…. Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren: Gafoeran, Mohamedjacob, Koresakhatoen, Mohamedmoeslim, Mohamedjoenoes, Jamilakhatoen en Sairagatoen.                          Koresakhatoen Mohamedajoeb trouwde met Fateh Ghafoerkhan. Uit dit huwelijk werden 14 kinderen geboren, t.w.: Khairoenisa, Khaliel, Soaberakhatoen, Adielkhan, Akbaal (auteur van het Album en proband op zoek naar voorouders), Aminakhatoen, Nasirkhan, Mobarekkhan, Mominakhatoen, Kamaalkhan, Ferozkhan, Liaquat, Zafrullakhan Arfagatoen.

De auteurs komen tot de volgende conclusies:

 • De eerste drager en overdrager van de naam Ghafoerkhan is Ameerseen Khan, zoon van Ameerdeen Khan, die in Suriname de familienaam Ghafoerkhan koos.
 • De eerste drager en overdrager van de naam Moelchand is de immigrant Bhagwandin Moelchand.
 • De eerste drager en overdrager van de naam Ahmadali is de immigrant Sheikh Ahmadali, zoon van Bandeali, die in Suriname de famlienaam Ahmadali aannam.
 • De stamvader van Mohamedajoeb is de uit Gyana afkomstige Ameerally, die de meegenomen kinderen in Suriname registreerde onder nieuwe familienamen, onder wie Moektiaar Mohamedajoeb, die met Maroo… trouwde. De eerste drager en overdrager van de familienaam Mohamedajoeb is Moektiaar, terwijl Ameerally de stamvader is.
 • De langste lijn in de stamreeks van Ghafoerkhan loopt als volgt: Ameerseen Khan (1879), Fateh Ghafoerkhan> Adiel> Shekiel> Adiel jr. (2003) tot in de 5de  generaties.
 • De langste matriliniare lijn vanaf Nasoo.. (1888) loopt van moeder op dochter: Nasoo…> Maroo…>, Koreisagatoen> Khairoennisa> Nadjmoennisa> Sharmien> Fazia (2003), thans tot in de 7de generatie.
 • De matrilinaire lijn van Jewane Khodabux loopt vanaf 1854 o.a. ook door via familie Ahmadali: Jawane Khodabux> Hameedun Moelchand>, Doerkhanie Ghafoerkhan> Tojebagatoen Ahmadali> Saeeda> Saeeda jr e.a. tot in de 6de generatie.

Volgens de auteurs hebben in het verleden verschillende familieleden pogingen ondernomen, maar hebben nooit alle posities kunnen invullen. De publicatie op het internet van de ‘historische database’ ter gelegenheid van 127 jaar Hindostaanse Immigratie in Suriname in het jaar 2000 heeft veel bijgedragen om een droomwens van vele familieleden in vervulling te doen gaan. Voor de zoektocht door de tijd naar personen, die familie van elkaar zijn en het in kaart brengen hiervan, is veel meer nodig geweest: een uitgebreid onderzoek in de database Hindostaanse Immigratie, bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) (primaire gegevens), de bij kinderen en kleinkinderen aangetroffen familieboekjes en gegevens aan de hand waarvan geconcludeerd kon worden waar de familie woonde, hoe ze woonde, hoe de kinderen opgroeiden, onder welke ‘(bij-, roep-) namen’ zij bekend waren (secundaire gegevens).

Met additionele informatie van de nog in leven zijnde bejaarde familieleden en schaarse herinneringen aan bepaalde roepnamen uit de jeugdjaren heeft een van de auteurs uit de familieclan, Akbaal Ghafoerkhan, het initiatief genomen op stap te gaan in de poging eindelijk dit werk – ook voor het nageslacht – compleet te maken. Hij begon alvast bij zijn moeder, Koresakhatoen Mohamedajoeb, weduwe van Fateh Ghafoerkhan, op dat moment nog het oudste in leven zijnde familielid . Zij bleek nog over een fotografisch geheugen te beschikken en reageerde op namen als Baadjo, Nirmohie, Pietamber, Pimpia, Gaadjer, Merjam, Famoo, Ladjie Mia, Beeb, Waan, Bomaan, Garieb, Kassiem, Jaineb, Moektiaar en Cacao Mia. Kort nadat alle posities in de stamboomformatie was ingevuld, overleed moeder de weduwe, Koresakhatoen Mohamedajoeb in juli 2002.

De aanwijzingen leidden tot de juiste bronnen van families, die onder overlegging van oude familieboekjes de juiste namen en verwantschap hebben kunnen aantonen, waardoor binnen dit stamboomonderzoek alle ‘posities’ konden worden ingevuld en een compleet werk kon worden geleverd.

In een 122 jaar oud, verpulverd origineel familieboek van Sarfrajan ‘Beeb’, verkregen van kleinzoon Mohamed Rafi Janmohamed, konden – met behulp van een vergrootglas – de naam van AMEERALLY (Cacao Mia), vader van (1) Mohamedajoeb (Moektiaar), (2) Sarfrajan (Beeb) en (3) Azizahamed (Ladjie Mia), afkomstig uit Demirara (Brits-Guyana) worden achterhaald. Het aantonen van Ameerally als stamvader van Mohamedajoeb was het moeilijkste speurwerk, aangezien hij als vrijwilliger uit Brits-Guyana en niet als contractarbeider uit India naar Suriname kwam; raadplegen van het vreemdelingenregister van CBB was hierbij noodzakelijk. Hierbij is de spontane medewerking van de te Welgedacht C wonende Mohamed Jasin Azizahamad (Bomaan), zoon van Ladjie Mia, van onschatbare waarde geweest.

Met medewerking van Autarie Moelchand (Calcutta, Saramacca) en Poennie Moelchand (Rechteroever Saramacca) konden de gegevens van Nirmohie en van Joemman (Baadjo) worden achterhaald, de dragers en overdragers van de familienaam Moelchand. Het achterhalen van de verwantschap Maroo (Merjem) en Nasoo
( )….(Famoo), was evenmin eenvoudig. Zeer waardevol bleek het 115 jaar oude familieboek van Nasoo te zijn, aangetroffen bij een achterkleindochter, Zoebaida Khatoen Mohamedajoeb. Hiermede was de matrilineaire lijn van Mohamedajoeb overtuigend aangetoond.

Akbaal Ghafoerkhan (van huis uit ontwerper en technisch tekenaar), die gedurende een vijf jaar, te rekenen vanaf juni 1998, een speurwerk van onschatbare waarde met veel durf, moed en doorzettingsvermogen heeft geleverd, kreeg morele en deskundige bijstand van zijn neef, de jurist mr. Basharat Ahmadali (zoon van Doorkhanie Ghafoerkhan en van de immigrant moulvi Sheikh Ahmadali) en de medicus drs. Krishna Jhaghru (schoonzoon van Akbaal), die de stamboom genealogisch structureerde (dalend vanaf de stamvader in mannelijke lijn in de generaties).

De auteurs garanderen de juisthuid van de opgespoorde verwantschappen, die gebaseerd zijn op de in het Album vrijgegeven historische data en formele documenten. Deze informatie is ook bevestigd door de in leven zijnde families, die tijdens het onderzoek een belangrijke schakel vormden binnen de stamboomstructuur. en spontaan documenten en fotomateriaal beschikbaar stelden, waardoor de samenstelling van de in deze map gepresenteerde documentatie juist mogelijk bleek.

Dank aan een ieder, wiens positieve en constructieve bijdrage in historisch opzicht heeft geresulteerd in een unieke prestatie, die een enorme dienst bewijst aan de families Ghafoerkhan, Moelchand, Ameer Ally, Mohamedajoeb en Ahmadali. De heer Basharat Ahmadali voornoemd heeft de stamboomgegevens professioneel verwerkt in een computerprogramma, dat speciaal voor zulke doeleinden is ontwikkeld. Ook zijn mogelijkheden bekeken om al deze resultaten op het internet te plaatsen. Drs. M. Hassankhan, met wiens inzet de database van de hindostaanse immigratie tot stand kwam, heeft de nodige medewerking toegezegd voor de link met de website van de ‘historische database Suriname’ om te dienen als model voor de concrete invulling bij stamboomonderzoeken.

Voor nadere aanvullingen of ontbrekende gegevens zoals data van geboorte en overlijden, alsook vragen, op- en aanmerkingen kan elke belanghebbende contact opnemen met de heer Akbaal Ghafoerkhan, tel. (597) 457062 en/of mr. B. Ahmadali, in Paramaribo bereikbaar op tel (597) 455953 en 8556020, of per e-mail: [email protected]

In het Album is met documentatie uit de archieven van Suriname de familierelatie/de bloedband van de families voormelde immigranten in hun verschillende graden van verwantschap overtuigend zijn aangetoond en vastgelegd.

Akbaal Ghafoerkhan (auteur / proband) en Basharat Ahmadali (auteur/proband)gingen voornamelijk uit van de methode  van een stamreeks (zoeken naar de oudste vindbare MAN, die vermoedelijk de eerste drager is van de familienaam c.q. ascendentenonderzoek), gedeeltelijk matrilineair (van de vrouwelijke lijn van moeder op dochter) en in mindere mate een descendentenonderzoek (zoeken naar afstammelingen), een stamreeks dus, die als basis kan dienen voor de uitbreiding van de stamboom in dalende lijn, zowel parentieel (met gegevens van hele gezinnen) als genealogisch (dalend vanaf de stamvader in mannelijke lijn, die de familienaam aan de volgende generatie overdraagt tot in lengte van millennia).

Bij het onderzoek is nadruk gelegd op de methodologie, die toegepast moest worden bij de ‘zoektocht’ door de tijd naar personen die familie van elkaar zijn en het aantonen van de familierelatie, alsook bij het in kaart brengen van de bloedband.

Mr. Ahmadali had altijd interesse voor de wetenschappelijke kant van een stamboomonderzoek, nl. welke methodologie gevolgd moet worden om tijdens zo’n onderzoek zoveel mogelijk op verantwoorde wijze alle posities in te vullen:

 • hoe ziet de stamreeks van de familie er uit, neerdalend vanaf de stamvader, wie is de oudste persoon, die de drager en overdrager is van de familienaam;
 • hoe loopt de matrilineaire reeks, de reeks van moeder op dochter;
 • hoe wordt een ascendentenonderzoek verricht en hoe een descendentenonderzoek (naar afstammelingen);
 • hoe moet een proband te werk gaan om al zijn of haar voorouders te achterhalen?

Genealogie is de wetenschap die zich met dit soort vraagstukken bezighoudt en de criteria aangeeft langs welke zo’n onderzoek kan worden voltooid:

 • Hoe formuleer je de probleemstelling en de uitgangspunten.
 • Verder: de methode voor bronnenonderzoek (groeperen van primaire en secundaire gegevens), oriëntatie op wetenschappelijke literatuur, toekennen van generatiecijfers, verzamelen en verwerken van de gegevens.
 • En tenslotte: wat doe je met het resultaat ?

Gelet op de wetenschappelijke waarde en de bedoeling om een concrete bijdrage te leveren aan het nageslacht van de familie om hun eigen ‘kwartierstaten’ aan deze stamboom te kunnen ophangen, meer nog, om vele families in staat te stellen ook hun stamboom met succes te kunnen maken of afmaken, hebben de auteurs besloten de gegevens aan de familie en voor de gemeenschap beschikbaar te stellen door de uitgifte van dit Album en door de plaatsing op het internet..

Akbaal Ghafoerkhan was meer geinteresseerd in de feitelijke waarden en normen voor een compleet overzicht van de familieband. Hij wilde weten wie de mensen waren en zijn van wie hij vanaf zijn jeugd alleen de namen heeft gehoord, zoals Baadjo, Pimpia, Hassan, Rasoelan, Mohammed, Niermohie, Beeb, Bomaan, Waan, Garieb, Kassiem, Jaineb, kleermaker Harry, Ladjie Mia, Cacoa Mia, Merjem. Hoe komt het bijv. dat Robby Malhoe een volle neef is?

Met medewerking, vooral van zijn moeder Koresagatoen Mohamedajoeb, gehuwd met Fateh Ghafoerkhan, die tot op het moment van het afronden van het historisch gedeelte van het onderzoek het oudste in leven zijnde familielid was uit de vorige generaties, konden de auteurs de bronnen achterhalen om aan de juiste gegevens te komen. Het is een onderzoektocht vol verrassingen en openbaringen geweest. Als resultaat kwamen uitrollen: een gestructureerde stamboom, een album met foto’s en documenten en de verwerking van de stamboom in een computerprogramma.

Dank en hulde wordt uitgesproken aan deze groep van Surinamers, behorende tot de families Ghafoerkhan, Moelchand, Ameer Ally, Mohamedajoeb en Ahmadali, die evenals vele andere immigranten en hun nakomelingen gedurende vele jaren vanuit hun plaats en positie een bijdrage hebben geleverd aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van ons land, de één als contractarbeider, de ander als kleermaker, landbouwer, etc. Ook vanuit grote verantwoordelijkheden als parlementariër, minister, districtscommissaris, enz. Binnen deze families zijn er ook vele academici, w.o. juristen (recentelijk nog is één der gepromoveerde juristen benoemd tot rechter bij de Rechtbank in Utrecht, Nederland), artsen, ingenieurs, architecten en zakenlui in diverse branches als industrie, handel, hout, bosbedrijf, aannemerij, groot (machinaal) landbouwbedrijf.

Besloten wordt met het citeren van Dr. Jack Mencke: “De diverse etnische groeperingen vormen voor Suriname een rijke bron als ‘human resource’, zijnde natuurlijke hulpbronnen, die onmisbaar zijn voor de economische groei en bloei van Suriname.”

U kunt het volledig onderzoeksdocument, waaronder ook de stamboom, downloaden via de links hieronder.